แผนแทรกแซงกองทัพ – ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

ก็ยังไม่เห็นว่าหน้าตาชัดๆ เป็นอย่างไร

หมายถึงกฎหมายต้านการปฏิวัติรัฐประหารครับ

ดูเหมือน “บิ๊กทิน” จะได้หน้าพอควร เพราะตามข่าวบอกว่าเป็นผู้ริเริ่ม

ที่ประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ที่ผ่านมา ก็รับทราบในร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้แล้ว

ชื่อกฎหมายฉบับเต็มคือ พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่…)

โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจดังนี้ 1.ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม มีการแก้ไขมาตรา ๑๕ และมาตราอื่นๆ โดยมีการ กำหนด เงื่อนไขการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล โดยให้กระทรวงกลาโหมกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งนายพลในแต่ละระดับไว้ ๓ ประการ คือ

๑.ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม

๒.ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือประกอบธุรกิจหรือกิจการ

๓.ไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลหุโทษ

จากคำอธิบายของ “จำนงค์ ไชยมงคล” กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและประชาสัมพันธ์ ระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังให้อำนาจนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้พักราชการทันที เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการทหารผู้ใด ที่ใช้กำลัง ทหาร เพื่อยึดหรือควบคุม อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินจากรัฐบาลหรือเพื่อก่อการกบฏ

“…แน่นอนว่าการรัฐประหารยึดอำนาจ ก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ การไปเขียนไว้ใน รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร และจะให้เขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เป็นสิ่งที่ยาก

เราจึงคิดกันว่าควรจะไปบัญญัติในกฎหมายรองมากกว่า

หลักใหญ่ใจความคือ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีข้อมูลที่จะมีการยึดอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นทหารระดับไหน นายกรัฐมนตรี สามารถขอความเห็นชอบ จากคณะมนตรีในการระงับยับยั้ง หรือให้ผู้นั้นพ้นจากอำนาจหน้าที่ไปได้…”

แต๊งกิ้วทรีไทม์!

เป็นความพยายามที่จะหยุดการรัฐประหารที่น่าสนใจเลยทีเดียว

ถ้ากฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้ว การรัฐประหารจะสิ้นลุดลงไปในทันทีทันใด ถือเป็นสุดยอดผลงานมาสเตอร์พีซของพรรคเพื่อไทยเลยทีเดียวครับ

พรรคก้าวไกล ที่ตั้งท่ากลัดกระดุมเม็ดแรก ชูปฏิรูปกองทัพ ล้างรัฐประหาร คงต้องกลับไปเรียนอนุบาลกันใหม่

แต่…แน่ใจหรือว่าจะหยุดรัฐประหารได้

กฎหมายก็มีชนชั้นครับ

ความสำคัญมันไม่เท่ากัน

ทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญในทันที

ภาษาเด็กช่างกล รัฐธรรมนูญคือพ่อของกฎหมายทุกฉบับ

ลำดับชั้นรองจากรัฐธรรมนูญ ก็จะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ

พระราชกำหนด

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยา ตามลำดับ

ขนาดรัฐธรรมนูญยังถูกฉีก พระราชบัญญัติจะเหลือหรือครับ

กลับกันหากมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จนสามารถประกาศใช้โดยมีสาระสำคัญตามที่ระบุไว้ข้างต้นจริง แทนที่จะปรามหรือป้องกันรัฐประหาร มันจะเกิดผลตรงกันข้าม

ระวัง! จะเป็นเหตุให้เกิดการทำรัฐประหาร

หากไม่ทบทวนว่าสาเหตุการทำรัฐประหารมาจากอะไรบ้าง ก็อย่าทะลึ่ง เขียนกฎหมายทำนองนี้ขึ้นมา

ที่สภากลาโหม “รับทราบ” ไปเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายนนั้น ฝ่ายการเมืองลองกลับไปถามแม่ทัพนายกองใหม่ว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่

จุดเริ่มต้นของพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม คือ ป้องกันการแทรกแซงกองทัพจากฝ่ายการเมือง

เป็นผลมาจากความเหิมเกริมของรัฐบาลไทยรักไทย ตำแหน่งผู้นำเหล่าทัพกลายเป็นคนใกล้ชิด เครือญาติ นักการเมือง

พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม จึงถูกเขียนขึ้นใหม่หลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

กำหนดให้คณะกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้ากรมเสมียนตราเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เกือบทั้งหมดเป็นฝ่ายกองทัพ

ยกเว้นรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายการเมือง

หลังกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ การเมืองไม่อาจแทรกแซงกองทัพนับแต่บัดนั้น ต่างไปจากตำรวจ ที่ ก.ตร.มีคนนอกเกือบครึ่ง

ฉะนั้นการแก้ไขพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ครั้งนี้แทบไม่ต่างไปจากให้อำนาจนายกรัฐมนตรีปลดนายทหารพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ได้ในทันที ด้วยข้ออ้างจะก่อรัฐประหาร

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการเตรียมทำรัฐประหาร เนื่องจากการทำรัฐประหารแต่ละครั้งล้วนถูกเก็บเป็นความลับ

หลายครั้งมีข่าวรัฐประหารเป็นเดือนๆ แต่ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใด

สุดท้ายกลับมีรัฐประหารจริงๆ เช่นการรัฐประหารครั้งล่าสุด ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ถ้ากฎหมายนี้บังคับใช้ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ วันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกปลดจากเก้าอี้ ผบ.ทบ.ไปในทันทีใช่หรือไม่

เพราะนักข่าวถาม พล.อ.ประยุทธ์ เรื่องรัฐประหารอยู่หลายเดือน

วันดีคืนร้ายรัฐบาลเหม็นขี้หน้า “พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์” อยากปลดให้พ้นตำแหน่ง ผบ.ทบ. ก็อ้างเรื่องเตรียมก่อรัฐประหาร มันก็ทำได้!

มันคือการปลด ผบ.ทบ.โดยฝ่ายการเมือง

สมัยนี้ “หลักฐานทิพย์” หาไม่ยาก

ถึงได้บอกว่า ระวังให้ดีแทนที่จะหยุดรัฐประหาร อาจกลับกลายเป็นจุดชนวนให้เกิดรัฐประหาร

การป้องกันการรัฐประหารที่ดีที่สุด คือ นักการเมืองต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เข้าทางทหาร

คืออย่าโกง!

เพราะทุกครั้งที่มีการรัฐประหาร สาเหตุหลักคือ นักการเมืองคอร์รัปชัน

ฉะนั้นการมีนักการเมืองสุจริต คือยาขนานเอก แก้ได้เกือบทุกปัญหาที่รุมเร้าประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน

ถ้าเลิกโกงไม่ได้ ก็อย่าหวังว่ารัฐประหารจะหมดไป

Written By
More from pp
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เปิดศูนย์รับสินค้าแห่งใหม่ที่หาดใหญ่ พร้อมให้บริการแล้ววันนี้
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลก ได้ประกาศเปิดศูนย์รับสินค้าแห่งใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยทำงานร่วมกับบริษัทขนส่งสินค้าชั้นนำ Best Express Thailand อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ให้ถึงมือสมาชิกอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น...
Read More
0 replies on “แผนแทรกแซงกองทัพ – ผักกาดหอม”