8 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา”

นายกสภาวิชาชีพสุขภาพ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ” ครั้งที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม (อภ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สภาวิชาชีพสุขภาพ องค์กรต่างประเทศ อาทิ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย มูลนิธิไชน่าเมดิคัลบอร์ด องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ Better Health Program ภายใต้แนวคิดหลัก “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

โดยในปีนี้ ศาสตราจารย์ เดวิด กอร์ดอน ประธานสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME) กล่าวถึงการกำหนดการรับรองคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาในระดับสากล และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสุขภาพ” ในปัจจุบัน อีกทั้งการประชุมนี้ ยังเป็นเวทีให้บุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ผู้บริหาร คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีเข้าร่วมประชุมชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 550 คน
ทางด้าน ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า ขณะนี้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 2 ที่ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ.2561 – 2570) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขและเพื่อรองรับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามมติของสหประชาชาติ พ.ศ.2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพที่เป็นพลวัต การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือกันของทุกสาขาวิชาชีพ เชื่อมโยงกับคุณภาพและมาตรฐานการดูแลรักษาโรค มุ่งสู่การเกิดกลไก การพัฒนาระบบบริการที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเป็นระบบในอนาคต

Written By
More from pp
สืบนครบาลบุกช่วย 3 อดีตพยาบาล กับเด็ก 2 คน ก่อนขยายผลรวบตัวสาวสองคนไทยอ้างเป็นเกาหลีสร้างลัทธิล้างสมองสูบเงินเหยื่อแถมอุปโลกน์หนี้ 140 ล้านหลอกใช้เหยื่อหากขัดขืนสาดน้ำร้อนลวก
สืบเนื่องจาก “ชุดลาดตระเวนออนไลน์” ของ บก.สส.บช.น. ได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้เสียหายรายหนึ่ง ผ่านทาง Facebook เพจ “สืบสวนนครบาล IDMB” ว่า
Read More
0 replies on “8 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ “ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา””