29 ต.ค. นี้ เชิญร่วมงานเสวนา “ผ่าแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายา และสถานีธรรมศาสตร์

เปิดมุมมองการพัฒนาพื้นที่ใหม่…รองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนา ผ่าแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายาและธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง R114 ชั้นล่าง อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เชิญร่วมเจาะลึกเปิดแผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ในเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมแนวทางการพัฒนาพื้นที่และระบบคมนาคม บริเวณรอบสถานีศาลายาและสถานีธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรองรับการขยายตัวของชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีเพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีแดง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2VnglkK

 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การพัฒนาคมนาคมด้านระบบรางในประเทศไทย ระยะ 4 ปี ข้างหน้า ทำให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางเพิ่มอีกกว่า 20,000 คน เมื่อระบบรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จ  ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง เร่งผลิตบุคลากรรองรับการขนส่งระบบราง เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นสหวิทยาการที่บูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรระยะ ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/clare/th/

Written By
More from pp
0 replies on “29 ต.ค. นี้ เชิญร่วมงานเสวนา “ผ่าแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีศาลายา และสถานีธรรมศาสตร์”