โครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  โครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการ  อาทิ  พระครูปริตรโกศล  ท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์  ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายสมาน คุณากร ไพบูลย์สิริ  นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ นางสาวสตปิยา เพชรรัตน์ ดร.สิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ ร่วมด้วย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการและเลขานุการดำเนินโครงการ และ หม่อมราชวงศ์ ชฎาทิพย์ ชยางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการะพระบรมสารีริกธาตุ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา โดยพระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐาน ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๒ วัน

โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศวิหาร 

ทั้งนี้ โครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี   สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เถลิงถวัลย์ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ ๑๐ และเป็นการฉลองวาระครบรอบ ๒๖๖ ปีแห่งพุทธนิกายสยามวงศ์ ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๗๐๐ ปี ของเถวรวาทไทย – ลังกา มาจนถึงปัจจุบัน

Written By
More from pp
‘พล.ต.อ.อดุลย์’ ปธ.กมธ.แรงงาน วุฒิสภา นำคณะเยี่ยมหนุ่มนครพนมได้บรรจุงานหลังกลับจากอิสราเอล
10 พฤศจิกายน 2566 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางสาวบุณยวีร์...
Read More
0 replies on “โครงการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา”