มติ ครม. เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนให้ประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (14 พฤษภาคม 2567) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ

ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอและมอบหมายกรมศิลปากร พิจารณาข้อตกลงและนำเสนอตามกระบวนการต่อไป

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้รับการประสานจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา โดยได้มอบหมายให้นาย John Guy ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน เป็นผู้แทนในการเจรจาเกี่ยวกับรายละเอียดในการส่งมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) กลับคืนสู่ประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา จะดำเนินการจัดส่งโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนถึงประเทศไทย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าว ภายหลังจากการส่งมอบโบราณวัตถุให้อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนสู่ประเทศไทย ได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy เป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบขุดค้นจากโบราณสถานปราสาทบ้านยางหรือปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

Written By
More from pp
ต้องอยู่ร่วมกับโควิด-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม อย่าเพิ่งตกใจ             ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ รายใหม่ วานนี้ (๒๘  มิถุนายน) ๕,๔๐๖ ราย ดูว่ามากแต่ ความมากในกรณีนี้มีข้อดี
Read More
0 replies on “มติ ครม. เห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ กลับคืนให้ประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา”