ภูมิธรรม ประชุม ก.น.บ. เห็นชอบร่างประกาศ ก.น.บ. เรื่อง การจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมาย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 2/2566

โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุม ก.น.บ. ในวันนี้ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่ง ก.น.บ. เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับให้การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาคเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา รวมทั้งอำนวยความสะดวกและตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการประชุม ก.น.บ. วันนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568

สำหรับที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.น.บ. เรื่อง การจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยอาศัยอำนาจ ก.น.บ. ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

เสนอให้จัดตั้งภาค จำนวน 6 ภาค กลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำร่างประกาศ ก.น.บ. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมแจ้งเวียนส่วนราชการ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบต่อไป

รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้กลไก ก.น.บ. จำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะอนุกรรมการประจำภาค จำนวน 6 คณะ (6 ภาค) โดยมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคเหนือ นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคกลาง นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ และพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคใต้ชายแดน

มีหน้าที่และอำนาจหลักในการวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการในภาคเป็นไปตามนโยบาย หลักการ และวิธีการตามที่ ก.น.บ. กำหนดจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และพิจารณากลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี

วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ก่อนนำเสนอ ก.น.บ. และ

(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมอบหมายให้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจหลักในการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ อาทิ จัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค และพิจารณากลั่นกรองเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี

วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค การประสานแผนและการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดต้องร่วมดำเนินการ

รวมถึงวิธีการประเมินผลตามแผนและข้อเสนอโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเสนอ ก.น.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 7 คณะ และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.น.บ. เพื่อพิจารณาลงนาม ก่อนแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อทราบต่อไป

Written By
More from pp
รองโฆษก รบ. แจ้ง อาชีพอิสระในสถานบันเทิง รีบสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดย กระทรวงแรงงาน เตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยา ในโครงการเยียวยาผู้ประกันตน...
Read More
0 replies on “ภูมิธรรม ประชุม ก.น.บ. เห็นชอบร่างประกาศ ก.น.บ. เรื่อง การจัดตั้งภาค กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างแท้จริง”