เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก”

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทหารผ่านศึก เป็นผู้ที่ได้ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมือง มีผลงานแห่งความองอาจกล้าหาญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้นับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามในสมรภูมิใด เหล่าทหารผ่านศึกทุกท่านไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยหวั่นเกรงต่ออริราชศัตรู ประเทศของเราจึงมีวีรบุรุษ
จากศึกสงครามเกิดขึ้นมากมาย วีรบุรุษเหล่านี้คือตัวแทนแห่งความกล้าหาญและเสียสละอย่างแท้จริง เพราะทุกท่านต้องเอาชีวิตเข้าแลก และรู้ตัวเองดีว่าเมื่อออกสู่สนามรบแล้ว อาจจะได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือพิการทุพพลภาพ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเหล่านั้นเกิดความหวั่นเกรงแต่อย่างใด

เกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญ ซึ่งวีรบุรุษทหารผ่านศึกรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้กระทำเพื่อชาติบ้านเมือง มิเพียงได้รับการจารึกอยู่ตามอนุสาวรีย์นักรบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์มาโดยตลอด ซึ่งการสงเคราะห์มีอยู่ ๖ ประเภท ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการและการศึกษา การสงเคราะห์ด้านอาชีพ การสงเคราะห์ด้านการเกษตร การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล และการสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก โดยเฉพาะในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันทหารผ่านศึก เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนชาวไทย จะได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของทหารผ่านศึก ผู้ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นชาติพลี รวมทั้งให้การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกทั้งหลาย ในฐานะที่เป็น ผู้ปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง

Written By
More from pp
3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล
ล้อมวงธรรม ณ สวนทำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย We Oneness หรือ โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Read More
0 replies on “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ “วันทหารผ่านศึก””