น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9 ร่วมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรดิน งาน “วันดินโลก” 2562

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” 5 – 8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก 

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก” 5-8 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินให้คงความสมบูรณ์ พร้อมร่วมฟังเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 “ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด ดังนั้นต้องรักษาดินให้มีคุณภาพ และใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่มีดิน หรือมีแต่เป็นดินที่ไม่มีคุณภาพ มวลมนุษยชาติก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม 70ของประชาชนอยู่ในภาคการเกษตร ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ ในหลวง ร.9 จึงให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรดินและน้ำ  ปรากฎผลงานนานาประการเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก จนองค์การสหประชาชาติ ยกย่องให้วันที่ 5 เป็นวันดินโลก จึงอยากให้ประชาชนชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานการรักษาทรัพยากรดิน โดยหวังว่าการจัดงานวันดินโลก จะช่วยสร้างการรับรู้ เข้าใจ ในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน และนำกลับไปปฏิบัติต่อไป” นายธรรมนัส กล่าว 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ภายในงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ  นิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต  แสดงภาพ 3 มิติ การจัดการดินและที่ดิน ตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล เพื่อให้เห็นภาพการป้องกันชะล้างพังทลายของดิน การจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เสนอผลงานเด่น ความสำเร็จของการปกป้องดูแลดิน และการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างหมอดินอาสา เกษตรกรและนักวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปกปักรักษาดิน มิให้เสื่อมโทรมจากการใช้ที่ดินของมนุษย์

สำหรับในพิธีเปิดงานจัดให้มีการมอบรางวัล King Bhumibol  World Soil Day Award  ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเทศไทย และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAQ) ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบแก่บุคคล องค์กร หรือประเทศ ที่รังสรรค์ผลงานการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินให้เป็นที่ประจักษ์ ในปี 2562 จะได้มีพิธีประกาศรางวัลและเข้ารับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award  ได้แก่ หน่วยงาน Costa Rican Soil Science Association (ACCS) ของสาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งเป็นองค์กร ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานด้านการจัดการดิน โดยกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองซานโฮเซ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนเป็นประเพณี ซึ่งกิจกรรมได้เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2 ประการคือ มลพิษทางดิน และ Climate change และยังส่งผลให้เกิดแผนระดับชาติในการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ

“การจัดงานวันดินโลกถือเป็นกิจกรรมระดับโลก นอกจากจะมีการจัดงานในประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีตัวแทนกว่า 200 ประเทศมาร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการดูแลจัดการทรัพยากรดินในแต่ละประเทศ รับรองว่าผู้ที่เข้าร่วมงานวันดินโลกจะได้รับอะไรติดมือกลับไปอย่างแน่นอน เพราะเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิดการดูแลปกป้องทรัพยากรอันมีค่าสำคัญต่อชีวิต คำว่าได้อะไรติดมือกลับไป จึงหมายถึง การได้ความรู้ติดมือกลับไปทำต่อ”  

กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในวันดินโลกปี 2562 คือ การแสดงพระธรรมเทศนา “ภูมิกถา” ซึ่งเป็นกัณฑ์เทศน์ เกี่ยวกับดินและวันดินโลก ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ให้มหาเถรสมาคมดำเนินการ โดยได้มีมติให้จัดทำกัณฑ์เทศน์ดังกล่าว เพื่อให้วัดทั่วประเทศไทยได้ใช้แสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเป็นสมบัติที่มีคุณค่า ที่จะรักษาส่งมอบให้แก่ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สืบไป  ด้วยเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและกว้างขวาง ซึ่งจะจัดให้มีการเทศนาธรรมเรื่อง “ภูมิกถา” นี้ภายในบริเวณงาน ในวันศุกร์ที่  6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 15.30-16.00 น. โดยพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ผู้ประพันธ์กัณฑ์เทศน์ รวมทั้งจัดให้วัดทั่วประเทศได้แสดงพระธรรมเทศนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจำนวนมากกว่า 30,000 วัด ถือเป็นอีกช่องทางในการสร้างความตระหนักและเรียนรู้การดูแลรักษาดิน อันเป็นทรัพยากรที่มีค่ากับชีวิตมนุษย์”

นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรม การเดิน Trail ในเส้นทางธรรมชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 06.30 -08.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อศึกษาพื้นที่จัดงาน ซึ่งเคยประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จากสภาพดินลูกรังและภูเขาหัวโล้น ซึ่งในหลวง ร.9 ได้สร้างองค์ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพดินและทรัพยากรธรรมชาติ  จนทำให้สภาพของพื้นที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเดิน Trail วันดินโลก เพื่อขึ้นเขาไปชมพลับพลาที่ประทับทรงงานและชมทัศนียภาพที่ปัจจุบันมีความสวยงามในรูปแบบเบิร์ดอายวิวสามารถมองเห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกิดมาจากพระราชดำริ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นให้เป็นป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ” นางสาวเบญจพร กล่าว

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2579 – 8515 หรือ http://www.worldsoil.in.th/

Written By
More from pp
COCKPIT ขยายสาขาพร้อมชนศึกฟาสต์ฟิตปี 2563
ค็อกพิท ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจรและทันสมัย ภายใต้การบริหารโดยบริดจสโตน จัดเต็มขยายสาขาใหม่พร้อมลุยทัพชนศึกฟาสต์ฟิต (ศูนย์บริการและบำรุงรักษารถยนต์) ปี 2563 เต็มที่
Read More
0 replies on “น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่9 ร่วมเรียนรู้คุณค่าทรัพยากรดิน งาน “วันดินโลก” 2562”