กสทช. เจ้าภาพประชุมใหญ่ ต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียน

กสทช. เจ้าภาพประชุมใหญ่ ต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียน เร่งหาข้อสรุป โอทีที เสนอการเรียกเก็บค่าบริการใช้โครงข่ายจากผู้ประกอบการ ย้ำประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ ใช้บริการได้เหมือนเดิม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านกิจการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 25 หรือที่เรียกกันว่า การประชุม 25th ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ATRC) and Related Meetings” และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของASEAN รวมถึง

การประชุม 2nd ASEAN Telecommunications and information Technology Senior Officials Meetings – ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (TELSOM-ATRC) Leaders’ Retreat ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่อง ในระดับผู้นำอาวุโสเพื่อนำหลักจากการประชุม ATRC ที่จะนำมาต่อยอดเป็นโครงการและนำเสนอความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนการนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

 

การประชุมดังกล่าวที่กำลังจะมีขึ้น สืบเนื่องมาจากปี  2017  ที่ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการกำกับดูแลบริการประเภท OTT (Over The Top) หรือการให้บริการสื่อคอนเทนต์ ทั้งภาพและเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ LINE Facebook Youtube เป็นต้น จนถึงครั้งนี้ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพใหญ่การประชุมของผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือการประชุม ATRC ครั้งที่ 25 โดยหัวข้อที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ เรื่องกิจการที่ให้บริการเนื้อหาที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (OTT), เรื่องความคืบหน้าการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยการบริการอย่างทั่วถึงในอนาคต สำหรับระบบนิเวศบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงว่าจะมีแนวทางในการดำเนินกิจการอย่างไร

สำหรับวันที่ 19 ส.ค. 2562 ก่อนการการประชุม ATRC จะเริ่มขึ้น ได้มีการประชุมในประเด็นที่สำคัญ เน้นไปที่เรื่อง OTT คือการประชุม 2019 OTT Dialogue เพื่อหารือและพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและเพื่อได้ข้อยุติร่วมกัน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ ประเด็นทางสังคม เช่น การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และการกำกับดูแลเนื้อหา เป็นต้น โดยไทยจะเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะกำกับดูแล OTT แนวทางที่จะดึงรายได้จาก OTT เข้าสู่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งนี้ การประชุมหารือดังกล่าวในวันที่ 19 ส.ค. ได้ข้อสรุปก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมเอทีอาร์ซี(ATRC) ว่าจะมีแนวทางในการกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งประเทศไทยมีแนวคิดที่จะเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อให้ตอบโจทย์กรอบความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่แนวทางกำกับดูแลบริการ  OTT อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ OTT ดำเนินการได้ในกลุ่มประเทศอาเซียน แนวทางประกอบไปด้วย แนวทางหลัก คือ 1) แนวทางที่กระทำแล้วไม่ก่อให้เกิดภาระกับผู้ใช้บริการ OTT  2) ประเทศที่มีการให้บริการ OTT จะได้รับส่วนแบ่งหรือการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ  OTT ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และ 3) ธุรกิจ  OTT จะเป็นธุรกิจที่ได้รับการดูแลเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก

นอกจากนี้ มีแนวคิดในการตั้งศูนย์ Identity Coordination and Verification Center (ICVC) หรือศูนย์ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับบริการ OTT Service อาทิเช่นFacebook แก่ประเทศต่าง ๆ ในสิทธิการกรองข้อมูลหรือข่าวสาร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากขึ้น ในกรณีที่เกิดการปลอมแปลงข้อมูลของบุคคลในบริการ OTT Service ต่าง ๆ โดยศูนย์นี้จะตรวจสอบและประสานตรงกับผู้ให้บริการ OTT นั้น ๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากแนวคิดดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเอทีอาร์ซี (ATRC) สำนักงาน กสทช. จะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ OTT รวมถึงความคิดเห็นที่สำคัญจากประชาชนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศสมาชิกต่อไป

Written By
More from pp
โรงหนังเปิด แล้วไงต่อ..?
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน ไม่ได้จะต่อล้อต่อเถียง! เพียงแต่..เมื่อนายพนัส ทัศนียานนท์  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก.. “น่าสมเพชคนส่วนใหญ่ที่กลัวโควิดจนยอมถูกกดหัวไปหมดทุกเรื่อง ทั้งๆ ที่นโยบายและมาตรการต่างๆ...
Read More
0 replies on “กสทช. เจ้าภาพประชุมใหญ่ ต้อนรับเพื่อนบ้านอาเซียน”