“สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์” และองค์กรภาคีเครือข่าย เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์”

ดังที่ทราบกันว่า ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยนับวันทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้น ลำพังมาตรการทางกฎหมายหรือการเฝ้าระวังจากภาคประชาชนนั้น ยังไม่พอ จึงเป็นเหตุผลให้สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของงานสร้างเสริมธรรมาภิบาลที่เน้นแนวทางป้องกัน ด้วยการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “4+6 โมเดล” ผ่าน โครงงานคุณธรรมด้านต่างๆ

นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน สถาบันฯมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 492 แห่งทั่วประเทศ มีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการฯมากกว่า 3 แสนคน มีผู้นิเทศหรือ “นิเทศอาสา” คอยติดตามการดำเนินโครงงานของโรงเรียน 53 คน และ เพื่อให้เกิดการขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายมากขึ้น อันจะนำไปสู่การบ่มเพาะปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เป็นอนาคตของสังคม สถาบันและองค์กรภาคีจึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดงานประชุมวิชาการ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” (Shaping the Modern Landscape with Moral and Ethics Symposium 2024) เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ นายพะโยมกล่าวว่า กระบวนการพัฒนาคุณธรรม “4+6 โมเดล” นั้น เป็นแนวทางให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและใช้ในปฏิบัติชีวิตประจำวัน โดย 4 หลักการ ประกอบด้วย (1) ทำทั้งโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหาร ร่วมกัน (2) ทำแบบ Bottom Up ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (3) ทำอย่างมีส่วนร่วม ยังรวมผู้ปกครองและชุมชนด้วย (4) ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดผลและมีความยั่งยืน

ส่วน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย (1) สร้างการรับรู้และการยอมรับในโรงเรียน (2) สร้างครูแกนนำนักเรียนแกนนำ (3) กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน (4) กำหนดวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (5) ลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลง (6) สร้างกลไกขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน
“จากโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเองปรากฏว่า อันดับ 1 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต อันดับ 2 ด้านระเบียบวินัย 3 ด้านความรับผิดชอบ 4 ด้านจิตอาสาและ อันดับที่ 5 ด้านความพอเพียง ซึ่งเงื่อนไขความสำเร็จของ 4+6 โมเดล คือ การมีส่วนร่วมทุกกลุ่มทุกระดับ” นายพะโยมกล่าวและว่า

เช่นเดียวกับการจัดงานครั้งนี้มาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย (CG Fund) มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และอีกหลายหน่วยงานที่มาร่วมงานนี้ในฐานะวิทยากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เกี่ยวกับกิจกรรมในงานประชุมวิชาการครั้งนี้

ภาคเช้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ตามด้วยเวทีเสวนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม เพื่อก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” วิทยากรประกอบด้วย นางจุรี วิจิตรวาทการ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และยังมีการมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการโดยนายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ ส่วน

ภาคบ่าย เป็นเวทีเยาวชนและเวิร์คชอปถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรมในมิติต่างๆ ตลอดจนกลไก “ร้อยพลังการศึกษา” และกลไก “ครูนางฟ้า” ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโดยบูรณาการจิตวิทยาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพจิตเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง

สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรม และรับชม Live งานประชุมวิชาการฯวันที่ 25 พ.ค.นี้ ได้ที่เพจโรงเรียนคุณธรรม และ https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/work/moralschools/

Written By
More from pp
กองทัพบก ลงพื้นที่ช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง “กำลังพลอิ่มท้อง พี่น้องคนเลี้ยงกุ้งอิ่มใจ”
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งผู้ประกอบการและพี่น้องชาวเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงและการส่ง – ออกขายกุ้ง ในท้องตลาดไม่มีใครกล้าซื้อไปบริโภคเพราะกลัวติดเชื้อไวรัส COVID-19
Read More
0 replies on ““สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์” และองค์กรภาคีเครือข่าย เตรียมจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์””