จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023

ศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย และอาเซียน จากผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล แห่งหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัล ณ หอปรชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0 replies on “จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023”