กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย บริจาคโลหิต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช ตลอดเดือนตุลาคม 2566

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพสกนิกรชาวไทย“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคมของทุกปีมีวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยระลึกถึงทุกปีคือ วันที่ 23 ตุลาคม หรือ วันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐานด้านการศึกษา โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวง สำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรก พระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล และสาธารณสุข โปรดเกล้าฯให้สร้างโรงพยาบาลวังหลังรวมถึงการปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน และนำความเจริญสู่สยามประเทศ นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2436 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “สภากาชาดไทย” จวบจนปัจจุบันนี้

อีกวันที่พสกนิกรชาวไทยระลึกถึง คือวันที่ 13 ตุลาคม หรือ วันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รักเทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต มาอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิต และเมื่อวันที่13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตหลังใหม่

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ ทรงยึดถือมั่นในทศพิธราชธรรม และดำรงพระองค์มั่นในราชธรรมทั้งสิบประการโดยสม่ำเสมอยังผลให้เกิดความรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชาติ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนตุลาคม2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed station) และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ

Written By
More from pp
ม.กรุงเทพขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมสู้วิกฤตโควิด-19
ผศ.ชนัญชี ภังคานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่สำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 5,000 ชิ้น โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนิต สิทธิไกรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน...
Read More
0 replies on “กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย บริจาคโลหิต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช ตลอดเดือนตุลาคม 2566”