โปรดเกล้าฯ แล้ว ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน

2 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังนี้…


Written By
More from pp
“ขนมไหว้พระจันทร์ เอ็ม เอกซ์” แนะนำกล่องใหม่ “สตาร์รี่ เพิร์ล แอสซอทเต็ด มูนเค้ก”
“ร้านเอ็ม เอกซ์ เค้ก แอนด์ เบเกอรี่” ชวนส่งความสุข ความโชคดีในเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ด้วย “ขนมไหว้พระจันทร์เอ็ม เอกซ์” ยอดขายอันดับหนึ่งในฮ่องกง และทุกกล่องนำเข้าจากฮ่องกง
Read More
0 replies on “โปรดเกล้าฯ แล้ว ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน”