นายกฯ ยกย่องชาวนาในฐานะผู้มีคุณูปการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2566

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กล่าวเนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566” ขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวนาไทยและเกษตรกรทุกคน

โดยย้ำว่า “ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวนาต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในการเพาะปลูกและดูแล เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพที่ดี ชาวนาไทยจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหาร

รวมทั้งมีบทบาทในการเพาะปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา ซึ่งควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูในฐานะผู้มีคุณูปการในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การผลิตข้าวในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต มุ่งเน้นให้ข้าวมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวนาทุกคนจะสามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปลูกข้าว เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสานอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

Written By
More from pp
“ทิพานัน”ชี้นายกฯลงพื้นที่พบปะประชาชนเรื่องปกติ ติงฝ่ายค้านอย่าหวาดระแวง สร้างเงื่อนไขจำกัดสิทธิผู้นำในการบริหารประเทศ
“ทิพานัน”ชี้นายกฯลงพื้นที่พบปะประชาชนเรื่องปกติ ติงฝ่ายค้านอย่าหวาดระแวง สร้างเงื่อนไขจำกัดสิทธิผู้นำในการบริหารประเทศ ขัดแข้งขัดขาการพัฒนา-พบปะปชช. ยันคนกทม.สัมผัสได้จริงว่ารัฐบาลทำกรุงเทพฯเปลี่ยนโฉมไปมาก
Read More
0 replies on “นายกฯ ยกย่องชาวนาในฐานะผู้มีคุณูปการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร หล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” 2566”