การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการขนส่งสินค้า

www.plewseengern.com

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กทท. และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กฎหมายกำหนด

โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ รองผู้อำนวยการ กทท. สายเทคโนโลยีสารสนเทศ นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นางสาวรัตนา อิทธิอมร ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า ขบ. และนายพงศ์ธร จันทราธิบดี ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ขบ. ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร ที่ทำการ กทท.

สำหรับการบูรณาการข้อมูลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพด้านข้อมูลและเกิดประโยชนสูงสุดแก่ผู้ประกอบการด้านการขนส่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการขนส่งระหว่าง กทท. และ ขบ.

โดย กทท. จะนำข้อมูลจาก ขบ. ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลทางทะเบียนยานพาหนะ ไปใช้ในการดำเนินการในระบบตัดบัญชีใบกำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Matching) ที่พัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนงานพิธีการส่งออกร่วมกับกรมศุลกากร และข้อมูลใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS CODE)

ขณะเดียวกัน กทท. จะจัดส่งข้อมูลด้านการบรรทุกสินค้าให้กับ ขบ. เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการขนส่งสินค้า ประเภทสินค้า น้ำหนักบรรทุก รถบรรทุกที่เข้าท่าเรือและเข้าใช้งานสถานีขนส่งสินค้า เพื่อไปกำหนดมาตรการการใช้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ถือเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน โดยข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ วิธีการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวว่า “กทท. ต้องเร่งให้มีการพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สำหรับการดําเนินงานด้านข้อมูลดิจิทัลเพื่อพัฒนาการให้บริการ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงข่ายข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง และการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันที่จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในอนาคต เพื่อยกระดับท่าเรือสู่ World Class Gateway Port ต่อไป”

Written By
More from pp
มาร่วมค้นหาอาณาจักรสาบสูญใต้ท้องทะเลรับปิดเทอมนี้! ‘ซีไลฟ์ แบงคอก’ เปิดแคมเปญใหม่ “The Lost City…เมืองลับใต้ทะเลลึกสุดมหัศจรรย์”
เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีที่สุด เมื่อผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีความสุข ปิดเทอมนี้ ซีไลฟ์ แบงคอก (SEA LIFE Bangkok) จึงผูกเรื่องราวพร้อมจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก แอตแลนติส (Atlantis)...
Read More
0 replies on “การท่าเรือแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านการขนส่งสินค้า”