ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวในปีนี้ของประเทศไทย พบว่า จะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดในบางช่วงต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง และหมอกปกคลุม จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยหลากหลายรูปแบบ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย  จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และวางมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้

การเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบสภาพอากาศ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย  เพื่อวางแผนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้  ได้เน้นย้ำให้บูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน โดยขอความร่วมมือเกษตรกรไถกลบแทนการเผาตอซังข้าว และวัชพืช เพื่อลดผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการเผา ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว และไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ รวมถึงดูแลผู้มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก และผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอัคคีภัย โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งป้ายเตือนและ ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งวางแนวทางการจัดหาและจัดสรรเครื่องกันหนาว โดยปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เน้นแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อากาศหนาวเย็นและห่างไกลทุรกันดาร โดยคำนึงถึงระยะทาง วัน เวลา และสถานที่ที่ประชาชนจะมารับมอบเครื่องกันหนาว ตลอดจนบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ และองค์กรการกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการแจกจ่ายการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วถึง และไม่ซ้ำซ้อน 

ทั้งนี้ ปภ.ได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และประชาชนดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูหนาว

Written By
More from pp
ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ จ.ระยอง และ กทม. ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ความคืบหน้าผลการสอบสวนและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่ จ.ระยอง และ กทม. ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2563...
Read More
0 replies on “ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน วางมาตรการเชิงรุกป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว”