โออาร์ ขยายผล “โครงการไทยเด็ด” จ.เชียงใหม่ ร่วมเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” ร่วมกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบน ที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ดตามเจตนารมณ์ของ โออาร์ ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ ของ โออาร์ ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท. มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สังคมเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth for All) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน ด้าน (3P) อย่างสมดุล ได้แก่ People การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม Planet การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ Prosperity การสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ  โดยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา ปตท. ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   โดย โออาร์ ถือเป็นบริษัท Flagship หลักด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนอันเป็นพันธกิจร่วมของกลุ่ม ปตท.

นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร่วมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน โออาร์ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที  สเตชั่น  ด้วยแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้   (Living Community)   เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน    โดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ดในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย โออาร์ ได้จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพื่อเปิดเป็นพื้นที่สำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาจำหน่าย อีกทั้งยังได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ดมาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด” นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” โดยเชิญผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันฯ จากจังหวัดต่าง ๆ มาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปวางจำหน่าย ณ “มุมไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ ของตนเอง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการขยายตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 138 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 แห่ง โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ในภาคเหนือ จำนวน 41 แห่ง 

สำหรับสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น สาขาสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นี้ นับเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ ภายใต้แนวคิด  ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ ที่ลงตัว ทั้งการตกแต่งที่มีการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมานำเสนอได้อย่างชัดเจน การมีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาให้บริการ การจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาอาชีพและการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งเตรียมพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเร็ว ๆ นี้

Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า
Read More
0 replies on “โออาร์ ขยายผล “โครงการไทยเด็ด” จ.เชียงใหม่ ร่วมเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน”