พก. ชี้แจงภารกิจสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ปี 2563

วันนี้ (28 ต.ค. 62) เวลา 10.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563” และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสื่อมวลชน จำนวน 600 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 – 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

นางธนาภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจสำคัญตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในการประสานและบูรณาการความร่วมมือเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ดำเนินการรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านคนพิการ และจัดทำสถานการณ์คนพิการ รวมถึงการส่งเสริมและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงการดำเนินการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

นางธนาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ พก. จึงได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงแผนการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ 7 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ 2) โครงการบริหารจัดการด้านคนพิการ 3) โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 4) โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 5) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 6) โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ และ 7) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นับเป็นโอกาสสำคัญในการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563 ทั้งในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2563 และงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะเป็นโอกาสสำคัญที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะได้สะท้อนปัญหาและมุมมองการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานรวมถึงการบูรณการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การบรรยายทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พก. การบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัล การอภิปรายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พก. ในระดับจังหวัด การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และการนำเสนอข้อเสนอแนะจากผู้แทนจังหวัด

“ในโอกาสนี้ พก. ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง กรม องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย ตลอดจนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการและร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านคนพิการจากนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์ พก. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สู่ระดับสากล” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

Written By
More from pp
ไทยเบฟ รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019”
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)ให้กับ...
Read More
0 replies on “พก. ชี้แจงภารกิจสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ปี 2563”