ศิริราชเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน”

ศิริราชเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน” ตอกย้ำเป้าหมายโครงการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมความรู้-ความเข้าใจ ให้คนไทยทุกวัยมีความสุขร่วมกัน 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์’ หรือ Aged society  ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกที่ระบุถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมอย่างหลากหลาย นำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมด้วยการจัดการระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้ประชาชนคนไทยให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลประชาชนในสังคมสูงวัย  “ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ศิริราชได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และได้มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหลายภาคส่วน และในปีนี้เราจึงได้เริ่มต้นโครงการจัดสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย  โดยเฉพาะการดูแลระยะกลาง หรือ Intermediate Care ตามหลักทางวิชาการของเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (geriatric medicine) กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้วสามารถกลับไปฟื้นฟูร่างกายต่อที่บ้านได้ด้วยความพร้อมและปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุเองและญาติผู้ดูแล ขณะเดียวกันช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึงขึ้น และป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก”

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เน้นหลักสำคัญในการรักษาดูแลผู้สูงวัย ว่าไม่ใช่เกิดจากเพียงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เท่านั้น แต่เป็นความรัก ความห่วงใย จากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข

ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน” จึงอยากบอกเล่าสิ่งสำคัญให้คนไทยได้ตระหนักร่วมกันว่า ‘สังคมผู้สูงอายุ’ ไม่ได้จำกัดความถึงผู้สูงอายุตามเกณฑ์เท่านั้น หากแต่เป็นเราทุกคนที่ล้วนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเข้าใจ โดยมีศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยการถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ อันจะนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และขยายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างยั่งยืน

“เพราะการรักษา ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล” ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จึงมุ่งหวังให้คนไทยทุกครอบครัวได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมรักษา ฟื้นฟู ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรัก รวมถึงสร้างศักยภาพในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างต่อไปในอนาคต   

“รักษา ด้วยความรัก”“รักษาด้วยการเรียนรู้”

“รักษาด้วยการดูแล”

“โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือ บ้าน… หมอพยาบาลที่ดีที่สุด คือคนในครอบครัว”

ชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://youtu.be/XgMqYYSrJdY 

เตรียมพร้อม “ดูแลกันและกัน” ตั้งแต่วันนี้  เริ่มต้นที่ “การให้” เพื่อส่งต่อไปเป็น “การรักษา” ร่วมกับศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงวัย เพื่อความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน

ร่วมกับศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ต้นแบบแห่งการดูแลผู้สูงวัย เพื่อความสุขของคนทุกวัยในแผ่นดิน ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สมทบกองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” D003969

ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช 016-2-51252-9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช 638-2-13545-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาศิริราช 901-7-00988-8

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ศิริราชรักษภิบาล” 016-3-04590-7

สอบถามเพิ่มเดิมได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร.0-2414-1414,

 

Written By
More from pp
ไม่เคยละเลยเรื่องป้องกันโรค ! “สธ.” โต้ “หญิงหน่อย” ปมถูกกล่าวหาเน้นรักษา แต่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ
25 ตุลาคม 2565-จากกรณีที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ออกมาให้ความเห็นเชิงผิดหวังกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นการรักษาโรค มากกว่าการป้องกันโรค
Read More
0 replies on “ศิริราชเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “ดูแลกันและกัน””