โออาร์ ขยาย โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม”   ในสถานีบริการ  พีทีที  สเตชั่น ร่วมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ ดร.ชญาน์  จันทวสุผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (จีซี)  ร่วมประชาสัมพันธ์เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง  (Upcycling)  ณ  สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่  เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ และกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้มูลค่าของขยะรีไซเคิล โดยเสื้อยืดดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยรีไซเคิลที่ได้มาจากขวดพลาสติกใสเพท  (PET)  รีไซเคิลที่สมาชิกโครงการฯ นำมาร่วม  โครงการ  “ฃวด แลก ยิ้ม”  ของ โออาร์ ซึ่งจะใช้ขวดพลาสติกใสเพท 12 ใบ ในการผลิตเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง ตัว  ทั้งนี้ สมาชิกโครงการฯ สามารถใช้คะแนนสะสมจากการแลกขวดนำมาใช้แลกเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง ภายในธันวาคม 2562 ได้อีกด้วย

โครงการฃวด แลก ยิ้ม ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ปัจจุบันสามารถคัดแยกขวดพลาสติกใสเพท (PETจากตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการ  พีทีที สเตชั่น ปตท. สำนักงานใหญ่  สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ประชาอุทิศ – ลาดพร้าว และศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ได้กว่า 4,000 กิโลกรัม โดย โออาร์ จะติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติกรีไซเคิลอัตโนมัติ เพิ่มเติมอีก 10 แห่ง ภายในปี 2563 เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนให้ดีขึ้น และให้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นพื้นที่ ๆ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนต่อไป

Written By
More from pp
“บี.เอ็ล.ฮั้ว” ฉลองครบรอบ100 ปี แห่งคุณความดี บริจาคให้โรงพยาบาล 100 แห่ง มูลค่ารวม 20 ล้านบาท
ตลอดระยะเวลา 100 ปี ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใดย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้งเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ย่อมก่อให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์
Read More
0 replies on “โออาร์ ขยาย โครงการ “ฃวด แลก ยิ้ม”   ในสถานีบริการ  พีทีที  สเตชั่น ร่วมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม”