มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดนครราชสีมาพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน  

ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดิน  โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกันแล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบสวยงามตามแผนผัง   ที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริเวณสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองบัวใหญ่ โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 430 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 33 แปลง เจ้าของที่ดิน 37 ราย ทั้งนี้ อำเภอบัวใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ อันเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่สำคัญทั้งระบบทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ทั้งยังถูกกำหนดเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้ในอนาคต กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ 59,038,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ขนาดเขตทาง 30 เมตร ยาว 1,061 เมตร และเขตทาง 40 เมตร ยาว 2,112 เมตร ตามลำดับ รวมระยะทาง 3,173 เมตร ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โครงการฯ นี้ถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการ

Written By
More from pp
มาตามคำเรียกร้อง เป็ดปักกิ่ง ลด 40%
มาตามคำเรียกร้อง ห้องอาหารจีนดรากอน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เปิดบริการประเดิมความอร่อย อาทิ หอยหน่อไม้ทะเลเจี๋ยวซอสเป๋าฮื้อผัดคะน้า, หมูกรอบมิราเคิล, ไก่แช่เหล้า, แมงกระพรุนน้ำมันงา, คะน้าผัดทีโป้ว...
Read More
0 replies on “มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดนครราชสีมาพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน  ”