DGA ประกาศถึงเวลาแล้วที่กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล นำประเทศสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยมี

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) หรือ DGA  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ถึงจุดประสงค์การจัดงานสัมมนา เพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  เพื่อปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ  มุ่งสู่เส้นชัยการเป็นรัฐบาลเปิดที่เชื่อมต่อกัน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งบุคลากรภาครัฐให้สามารถนำกฎหมายฉบับนี้ไปเดินหน้าปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม    โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

0 replies on “DGA ประกาศถึงเวลาแล้วที่กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล นำประเทศสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่”