DGA ประกาศถึงเวลาแล้วที่กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล นำประเทศสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย” โดยมี

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน) หรือ DGA  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ถึงจุดประสงค์การจัดงานสัมมนา เพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  เพื่อปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ  มุ่งสู่เส้นชัยการเป็นรัฐบาลเปิดที่เชื่อมต่อกัน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งบุคลากรภาครัฐให้สามารถนำกฎหมายฉบับนี้ไปเดินหน้าปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม    โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

Written By
More from pp
ครม.เห็นชอบ ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package
ครม.เห็นชอบ ร่างข้อตกลงการรับทุน (Grant Agreement) โครงการความร่วมมือ Phuket Smart City Technical Assistant Package ระหว่าง...
Read More
0 replies on “DGA ประกาศถึงเวลาแล้วที่กฎหมายรัฐบาลดิจิทัล นำประเทศสู่การปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่”