กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 รับมือการพลิกโฉมแห่งโลกอนาคต จัด “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้าย ปี 62 สอดรับปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม จัดประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท เปิดเวทีนำเสนอไอเดียใหม่ๆ เพื่อ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต กำหนดรับสมัคร 19 กันยายน – 19 ตุลาคม 2562

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้ว 735,780 หน่วย สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับรายได้ ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ทำให้คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต และยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความท้าทายของโลกแห่งอนาคต ดังนั้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 นี้ กคช. จึงจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำเสนอแนวคิดหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยขึ้นเป็นครั้งแรก โดย กคช. จะนำแนวคิดต่างๆ ไปเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต กำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน –19 ตุลาคม 2562

โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) เป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของการเคหะแห่งชาติที่มุ่งให้เป็นปีแห่งคุณภาพและนวัตกรรม (Year of Quality & Innovation) อีกทั้งต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดที่ตอบรับกับ Life style แบบใหม่ ทั้งในปัจจุบันและสังคมแห่งอนาคต โดยจะพิจารณาผลงานที่มีความเป็นไปได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขในการอยู่อาศัยในอนาคต มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และมีความพร้อมในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ดร.ธัชพล กล่าว 

การประกวดในครั้งนี้เปิดกว้างสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี โดยแบ่งออกเป็นทีมละไม่เกิน 3 คน โดยผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย หรือแนวคิดการออกแบบ    แอปพลิเคชันอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย การเงิน การตลาด และการบริการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.แนวคิดที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน 2.แนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ 3.แนวคิดที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลงานสุดยอดนวัตกรรม การเคหะแห่งชาติจึงแบ่งกระบวนการคัดกรองผลงาน ดังนี้ 1.คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ผลงาน 2. นำ 20 ทีม ที่เข้ารอบ เข้าสู่การอบรมโดยวิทยากร (Guru Coaching) ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาด 3. ทุกทีมที่เข้ารับการอบรมจะต้องนำข้อมูลความรู้ไปปรับปรุงรายละเอียดผลงานเพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ 4. คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเข้าสู่การเป็นสุดยอดนวัตกรรม และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สำหรับรางวัลโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย คิดเป็นมูลค่าร่วม 300,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด จำนวน 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน 70,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับเงินสด จำนวน 5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2351-7710, 06-1823-9789, 08-6604-2131

Written By
More from pp
“ธนกร” มอบนโยบาย “อสมท” เน้นย้ำ คุณภาพ-บทบาทสื่อ รัฐบาลพร้อมสนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม เพื่อประโยชน์ของประชาชน
22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายให้กับผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. อสมท​...
Read More
0 replies on “กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 รับมือการพลิกโฉมแห่งโลกอนาคต จัด “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท”