บัญชีฯ จุฬาฯ ชู ChAMP ขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบ เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่โลกธุรกิจยุคดิสรัปชั่น

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมดัน ChAMP ขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบ หลังภาคธุรกิจตบแถวเรียกร้อง หวังบัณฑิตจบใหม่ทุกคนได้ผ่านโครงการคุณภาพอย่าง ChAMP ในการเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน เพื่อเข้าสานต่อภารกิจนำพาธุรกิจก้าวข้ามวิกฤติ ให้อยู่รอดและเติบโตในโลกยุคดิสรัปชั่นปัจจุบันได้อย่างราบรื่น

 โครงการ ChAMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) เป็นโครงการที่ให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับน้องๆ นิสิต (Mentee) ได้ค้นหาศักยภาพตัวเอง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ปี มีนิสิตที่สนใจและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวม 421 คน

 ธงชัย บุศราพันธ์ ซีอีโอใหญ่แห่ง โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะประธาน  โครงการ ChAMP รุ่นที่ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าปัญหาของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน กำลังเผชิญกับความหลากหลายที่ทำให้หลายคนสับสนในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันโลก การข้ามสายอาชีพกันเป็น Multidisciplinary กลายเป็นเรื่องปกติที่จำเป็นสำหรับคนยุคนี้ ซึ่งช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ ChAMP ได้ขยายความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนออกสู่โลกแห่งการทำงาน จากเดิมที่ดำเนินงานแต่เฉพาะนิสิตในคณะบัญชี สู่คณะอื่นๆ เพิ่มขึ้น และทำให้เห็นถึงประสิทธิผลเป็นประจักษ์แก่คนในโลกธุรกิจ จึงมีแนวคิดในการยกระดับโครงการนี้ เป็นโมเดลต้นแบบที่เปิดโอกาสให้คณะอื่นๆ หรือมหาวิทยาลัยอื่นที่สนใจเข้าร่วมศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเอง โดยเชื่อว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการศึกษา ที่สามารถพัฒนานิสิตนักศึกษาตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้มากที่สุด

 ทางด้าน วรวัจน์ สุวคนธ์  รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมนทอร์ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน กล่าวว่าจุดเด่นของโครงการ ChAMP คือ  การกระตุ้นให้นิสิตค้นพบตัวเอง เพื่อการเลือกเป้าหมายที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้แล้ว ChAMP ยังกระตุ้นให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้รอบด้าน และมีการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ภาคธุรกิจต้องการจากนิสิตนักศึกษาจบใหม่

“ปัจจุบันภาคธุรกิจต้องการคนรุ่นใหม่เข้าไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร แต่ปัญหาที่มักพบเจอ คือ นิสิตนักศึกษาจบใหม่ขาดความพร้อมในการทำงาน ขาดความเป็นผู้นำในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรที่ต้องอยู่ให้รอดในยุคดิสรัปชั่น ต้องการจากนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้โครงการ ChAMP จึงตอบโจทย์ภาคธุรกิจเป็นอย่างดี เพราะนอกจากการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกเส้นทางสายอาชีพของน้องๆ แล้ว เรายังใช้การโค้ชชิ้งพัฒนากระบวนการคิดให้น้องๆ สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองในอนาคตด้วย”

 ปัทมา เล้าวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการส่วนสำนักงาน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าที่เข้ามาทำหน้าที่เมนทอร์ของโครงการเป็นปีที่ 3 กล่าวว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่มีใครรู้ดีได้ทุกเรื่องการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่อายุห่างกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้น เข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องที่กำลังจะจบออกไป และก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน นอกจากจะช่วยให้น้องๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ถูกผิดจากพี่ๆ ที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนแล้ว ในทางกลับกันรุ่นพี่ก็จะได้เรียนรู้ตัวตนความเป็นคนรุ่นใหม่ของน้องๆ เหล่านี้ด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่โลกธุรกิจกำลังต้องการอยู่ในขณะนี้

 ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Head of Consumer and Small and Medium Business Marketing Google Thailand  อีกหนึ่งศิษย์เก่าผู้ทำหน้าที่เป็นเมนทอร์มาถึง 4 ปี กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการต้องการเห็นความสำเร็จของน้องนิสิตเป็นสำคัญ นี่เป็นสิ่งที่คนในโครงการคุยกันตั้งแต่แรก คอนเนคชั่นที่เราสร้างขึ้น เราต้องการสร้างสิ่งที่ดีๆ ไม่ใช่เพื่อการเอื้อผลประโยชน์ให้พรรคพวก แต่เราต้องการเน้นให้นิสิตรู้จักเข้าสังคมเป็น เพราะจะทำให้เขาปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการเจรจา เพื่อต่อรองให้คนอื่นยอมรับในข้อคิดเห็นของตน สามารถลดความขัดแย้ง และสร้างข้อตกลงที่ดีร่วมกัน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสริมว่า โครงการ ChAMP หรือ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program เป็นหนึ่งโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้แข็งแกร่ง ซึ่งมีเป้าหมายสร้างความเปลี่ยนแปลงใน มิติ คือ 1-เปลี่ยนจาก Business School เป็น Chief Business School, 2-เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ, 3-สร้างระบบสนับสนุนให้นิสิต มีความรู้ในเชิงลึก, 4-ช่วยเหลือสังคมผ่านระบบดิจิทัล และ 5-เชื่อมโยงโลกธุรกิจ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

ปัจจุบัน โครงการ ChAMP ก้าวสู่ปีที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและนิสิตคณะอื่น เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมขยายผลการดำเนินงานสู่ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและต่อยอดสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ

Written By
More from pp
TOA เผย Q4/64 ยอดขายนิวไฮ เดินหน้าขยายตลาดวัสดุก่อสร้าง มั่นใจปี 65 เติบโตกว่า 10%
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีที่ครองแชมป์แบรนด์สียอดนิยมอันดับ1 มาอย่างยาวนาน โชว์ศักยภาพประกาศความสำเร็จ ยอดขาย...
Read More
0 replies on “บัญชีฯ จุฬาฯ ชู ChAMP ขึ้นเป็นโมเดลต้นแบบ เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่โลกธุรกิจยุคดิสรัปชั่น”