สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยูนิเซฟ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยูนิเซฟ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี

กรุงเทพฯ กันยายน 2562  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี โดยมีนายสรศักดิ์ เพียรเวช   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายโธมัส ดาวิน   ผู้แทนยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วยนายนพรัตน์ ทวี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณรัฐสภา สำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สำนักงบประมาณของรัฐสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการบริหารและเสนอแนะนโยบายด้านงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี พ.. 2564 ผ่านแผนงานที่องค์การยูนิเซฟ จะร่วมสนับสนุนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ด้านงบประมาณ ความคุ้มค่าของนโยบายสาธารณะ โดยสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลด้านเด็กและสตรีมาใช้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี อันจะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแก่เด็กทุกคน

Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-เบลเยียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุน
30 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายฟีลิป ครีแดลกา (H.E....
Read More
0 replies on “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยูนิเซฟ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและงบประมาณด้านสังคม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรี”