รมว.ศึกษาฯ​ ลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ บริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ (สอศ.) กับบริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. สาธารณ​รัฐ​ประชา​ชนจีน โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช), นายณรงค์​ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล, ผู้แทนบริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. และผู้บริหารกระทรวง​ศึกษาธิการ​ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับบริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้้าของการพัฒนา​และยกระดับการอาชีวศึกษา​ ด้วยการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงการเรียนภาษาจีน​ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการนำรูปแบบการเรียนออนไลน์มาเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของ COVID-19​ ที่การเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญ ในช่วงที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ โดยการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตโรคระบาดนั้น เป็นโอกาสดีที่จะปฏิรูปการศึกษาให้มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์​ พร้อมปรับแนวทางการเรียนการสอน และการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน ให้สอดรับกับสภาวการณ์​ปัจจุบันมากขึ้น

ในส่วนของการดำเนินความร่วมมือกับบริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU)​ นั้น ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน การพัฒนาครูสอนภาษาจีน สนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะมอบ Platform การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ จำนวน 100,000 บัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับ สอศ. เป็นเวลา 3 เดือน ตลอดจนติดตั้งระบบ Cloud เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนด้วย

สุดท้ายนี้ ขอนมัสการขอบคุณพระคุณเจ้าสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี บริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยมั่นใจว่าเด็กอาชีวศึกษา​จะได้รับประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

Written By
More from pp
สทป. จับมือ กพท. เปิดศูนย์ฝึกระบบอากาศยานไร้คนขับแห่งแรกของไทย หนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
พลเอก พอพล มณีรินทร์  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และประธานพิธี พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข  ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
Read More
0 replies on “รมว.ศึกษาฯ​ ลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ บริษัท Tang International Education & Technology Co., Ltd. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน”