สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” “ศุภมาส” จัดเต็ม อว.Quick Win ผนึก มทร.ทั่วประเทศ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต

สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” “ศุภมาส” จัดเต็ม อว.Quick Win ผนึก มทร.ทั่วประเทศ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต มทร.ธัญบุรี นำร่อง พร้อมเปิดงานกีฬา มทร. 9 สถาบัน ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์ “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ระหว่าง วันที่ 11 – 17 ก.พ. 67

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดศูนย์ และมอบนโยบาย Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI ขับเคลื่อนงานด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต โดยมี มทร.ธัญบุรี นำร่องจัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” และเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 พร้อมด้วยนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. , นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานคณะทำงาน รมว.อว. และคณะฯ เข้าร่วม โดยมีนักกีฬาจาก 9 มทร.ทั่วประเทศมากกว่า 2 พันคนร่วมชิงชัย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ผู้บริหาร มทร.ทั้ง 9 แห่ง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาจาก 9 มทร.ทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ

รมว.ศุภมาส กล่าวว่า นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา กระทรวง อว. ยังให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการให้มีระบบช่วยคัดกรอง หรือตรวจพบนักศึกษาที่อาจอยู่ในภาวะเครียด ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและร่างกาย โดยจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย “U-LIVE by MHESI” (ยู-ไลฟ์ บาย เม-ซี่) เพื่อแนะแนวการเรียนการศึกษา อาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิตนิสิตทุกคนในทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรม Quick Win ที่ตนให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการ เพื่อดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการดูแลสุขภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้นโยบายหลักที่ว่า “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านส่งเสริมสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีการเริ่มต้นจัดกิจกรรมนำร่องที่ มทร.ธัญบุรี เป็นแห่งแรก สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by ยู-ไลฟ์” และเครือข่าย มทร. ทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวง อว. จำนวน 154 แห่ง และมีนักศึกษา นิสิต และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,500 คน เพื่อแสดงจุดยืนที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต่อไป

ต่อจากนั้น รมว.ศุภมาส ยังได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี โดยมีอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รายงานการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะทำงานจาก ฝ่ายแนะแนว การศึกษา อาชีพ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี และที่สำคัญ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดพื้นที่ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง มีความเป็นสัดส่วน และส่วนตัว ทั้งยังเชื่อมต่อกับพื้นที่หลายจุดในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี และเตรียมขยายพื้นที่ เพื่อรองรับการให้บริการที่มากขึ้นยิ่งต่อไป

สำหรับบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นำขบวนพาเหรดโดยวงโยธวาทิต มีมาสคอตประจำการแข่งขันชื่อ “น้องบัว” ตามด้วยคณะนักกีฬาจาก 9 มทร. เข้าสู่สนาม ตัวแทนนักศึกษาเชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสา ผู้อัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำขึ้นสู่ปะรำพิธี และเข้าสู่พิธีการตามลำดับ โดย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา ต่อจากนั้น ประธานในพิธี กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารทั้ง 9 มทร. หลังจากนั้นเป็นการแสดงเปิด “เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี…เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา”

“การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกสถานศึกษา ทั้งยังสร้างปฏิสัมพันธ์ให้นักศึกษามีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ภายใต้คำขวัญการจัดการแข่งขันกีฬาที่ว่า “เชื่อมราชมงคล ด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” พึงระลึกเสมอว่า เราทุกคนเป็นชาวราชมงคลด้วยกัน ที่ได้หลอมรวมอยู่ภายใต้นามอันเป็นมงคล ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานนามให้” น.ส.ศุภมาส กล่าว

หลังจากนั้นในเวลา 19.30 น. ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักกีฬา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

Written By
More from pp
กรมทางหลวง เร่งโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาหลัก – ลำแก่น จังหวัดพังงา เชื่อมอ่าวไทย – อันดามัน หนุนแลนด์บริดจ์รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ กรมทางหลวง (ทล.) เร่งดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้และด้านการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
Read More
0 replies on “สัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” “ศุภมาส” จัดเต็ม อว.Quick Win ผนึก มทร.ทั่วประเทศ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพจิต”