คปภ. ส่งสัญญาณเตือน “ประชาชน” พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนทำประกันภัยพร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด กรณีบริษัท “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ตกแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ทำแผนฯ

โดยเจ้าหนี้ของบริษัทฯ สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเมื่อครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วบริษัทฯ ต้องรวบรวมเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ และจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอต่อเจ้าหนี้และศาลฯ เพื่อพิจารณา

นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สั่งให้บริษัทฯ แก้ไขฐานะและการดำเนินการหลายประการ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและประชาชน ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2565 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เช่น ให้เพิ่มทุนและแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันและให้มีอัตราส่วนของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 1 ปี

และให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สินทรัพย์สภาพคล่อง และภาระหนี้สินตามสัญญา ประกันภัย ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชน ทราบถึงสถานะของบริษัทฯ ตลอดช่วงเวลา ที่อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงาน คปภ. เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน คปภ.

รวมทั้งให้ขออนุญาตศาลล้มละลายกลางให้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทฯ ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาล สำหรับประเภทสัญญาประกันภัยที่บริษัทฯ ดำเนินการค้าตามปกติ ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการติดตามการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด

ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งกำชับให้บริษัทฯ ดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย โดยต้องมีการทำแผนการฟื้นฟูกิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ ซึ่งในระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ

สำนักงาน คปภ. ได้กำชับและติดตามให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับการค้าตามปกติ และเร่งหาผู้ร่วมทุน

ประกอบกับเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศข่าวว่ายังคงขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว และเครื่องหมาย NP (Notice Pending) เป็นเครื่องหมายกรณีบริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลที่ต้องรายงาน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้จากเว็บไซต์ของ ตลท. (https://www.set.or.th/th/market/news-and-alert/newsdetails?id=84761601&symbol=SMK)

นอกจากนี้ หน้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (https://www.led.go.th) มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) ได้นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผนตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง “ให้ลูกหนี้ ผู้ทำแผน และ จพท. ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการลงมติล่วงหน้าของเจ้าหนี้ การบันทึกผลคะแนน ระบบประมวลผล และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง”

ในการนี้ จพท. จึงกำหนดให้เจ้าหนี้ทั้งที่ลงมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมตรวจสอบ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วันละ 12 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 6 , 9-12 และ 16-20 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ตามแบบฟอร์มที่ จพท. กำหนดในเว็บไซต์ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ปรากฏข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี (https://www.led.go.th) ว่า

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง “ให้ลูกหนี้ ผู้ทำแผน และ จพท. ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการลงมติล่วงหน้าของเจ้าหนี้ การบันทึกผลคะแนน ระบบประมวลผล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปจนเสร็จสิ้น” ในการนี้ จพท. จึงกำหนดให้เจ้าหนี้ทั้งที่ลงมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมตรวจสอบ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-3 , 6-10 , 13-17 และ 20-23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ตามแบบฟอร์มที่ จพท. กำหนดในเว็บไซต์

ทั้งนี้ ประชาชนควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนทำประกันภัย โดยสามารถติดตามข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.smk.co.th/investor) เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (https://www.oic.or.th/th/smk) ส่วนเจ้าหนี้ของบริษัทฯ สามารถติดตามความคืบหน้าของคดี และรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี (https://www.led.go.th) หากมีข้อสงสัยเรื่องประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 หรือ www.oic.or.th

Written By
More from pp
นักเตะในตำนานจิ้งจอกสยาม “เวส มอร์แกน” ร่วมกิจกรรมแจกลูกฟุตบอลให้สถานศึกษา ชุมชนและเยาวชนไทยอย่างคึกคัก ภายใต้โครงการคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย
คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จับมือสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลชั้นนำของอังกฤษ ร่วมส่งต่อพลังแห่งความเป็นได้...
Read More
0 replies on “คปภ. ส่งสัญญาณเตือน “ประชาชน” พิจารณาข้อมูลรอบด้านก่อนทำประกันภัยพร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด กรณีบริษัท “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ”