‘๕ ธันวาคม’ – ผักกาดหอม

ผักกาดหอม

๕ ธันวาคม เป็นมากกว่าวันพ่อ

สำนักนายกรัฐมนตรีออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑.เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒.เป็นวันชาติ

และ ๓.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคมยังเป็นวันดินโลก (World Soil Day)

วันดินโลก เป็นวันสำคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดิน

สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันดินโลก” เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน

สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

แนวความคิดของการจัดตั้งวันดินโลก เริ่มต้นจากที่มีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๔๕ มีนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน

รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

นิทรรศการดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์

โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

๕ ธันวาคมจึงมีความสำคัญระดับประเทศ และระดับโลก

วานนี้ (๔ ธันวาคม) รัฐบาลไปประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดที่ประชาชนมีรายได้ต่อหัวไม่มากนัก

นักการเมืองไปแล้วอาจจะลืม นานวันเข้าจำไม่ได้ว่า ที่เคยไปพูดให้สัญญาว่าจะทำโน่นนี่นั่นนั้น จริงๆ แล้วลงมือทำไปสักกี่เรื่อง

หรือไม่ได้ทำเลย

แต่ในหลวง ร.๙ กับจังหวัดหนองบัวลำภูนั้น มีอะไรเกิดขึ้นมากมาย

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในจังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มต้นมีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ แล้วครับ

ตั้งแต่หนองบัวลำภูยังมีสถานะเป็นอำเภอในจังหวัดอุดรธานี ก่อนแยกออกมาเป็นจังหวัดในปี ๒๕๓๖

มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยู่หลายโครงการ ดังนี้ครับ

๑.อ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย ตําบลกุดแห่ อําเภอนากลาง

๒.อ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา

๓.อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ

๔.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง ตําบลกุดแห่ อําเภอนากลาง

๕.อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ ตําบลบ้านคลองเจริญ อําเภอสุวรรณคูหา

๖.อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองฯ

๗.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง บ้านตาดไฮ ตําบลโคกม่วง อําเภอโนนสัง

๘.สูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านโนนสว่าง ตําบลห้วยมะหรี่่-โนนตาล อําเภอโนนสัง

๙.ก่อสร้างฝายห้วยบน ตําบลเก่ากลอย อําเภอนากลาง

๑๐.ก่อสร้างแหล่งน้ำบริเวณวัดป่า บ้านโคกกุง ตําบลบ้านขาม อําเภอเมืองฯ

๑๑.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูศรีทอง ตําบลโนนเมือง อําเภอโนนสัง

๑๒.ขุดลอกแหล่งน้ำวัดป่าภูธรรม ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง

๑๓.อ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย บ้านน้ำโมง ตําบลบุญทัน อําเภอสุวรรณคูหา

๑๔.ฝายห้วยโซมน้อย บ้านโสกจาน อําเภอโนนสัง

๑๕.ก่อสร้างทํานบดินและขุุดลอก ห้วยซําปาคาด ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง

๑๖.อ่างเก็บน้ำวัดป่าวุฒฑาราม บ้านหนองกุ้งแก้ว อําเภอศรีบุญเรือง

๑๗.ฝายห้วยโค่โล่ บ้านดงสวรรค์ ตําบลกุดดินจี่ อําเภอนากลาง

๑๘.ฝายห้วยพะเนียง ตําบลวังปลาป้อม อําเภอนาวัง

๑๙.ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำผาจ้ำน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตําบลเทพคีรี อำเภอนาวัง

๒๐.โครงการฝายบ้านดอนปอ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

๒๑.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนปอ อําเภอศรีบุญเรือง

๒๒.ขุดลอกฝายบน พร้อมปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ อําเภอโนนสัง

๒๓.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวาท อันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๒ ตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง

และยังมีโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีก ๑ โครงการ

คือโครงการส่งเสริมอาชีพ บ้านหนองหินตั้ง ตําบลนาเหล่า อําเภอนาวัง

ครับ…นี่แค่จุดเล็กๆ ในประเทศไทย แต่เต็มไปด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ดำเนินการมากว่า ๔๐ ปีแล้ว

๕ ธันวาคม การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ ร.๙ เกิดขึ้นทั่วประเทศ สาเหตุหนึ่งในนั้นเพราะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอยู่ทุกจังหวัด

เป็นความจริงเชิงประจักษ์

Written By
More from pp
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีการออกประกาศจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน เพื่อนำตู้โดยสารดังกล่าวมาปรับปรุงและใช้งาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ
นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงกรณีการออกประกาศจัดจ้างขนย้ายรถดีเซลรางจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อนำตู้โดยสารดังกล่าวมาปรับปรุงและใช้งาน
Read More
0 replies on “‘๕ ธันวาคม’ – ผักกาดหอม”