GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA พร้อมคว้าคะแนน Corporate Governance ระดับดีเลิศ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ “AA” ในปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นอกจากนี้ GULF ยังได้รับการประเมินคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ด้วยคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงถึง 103%[1] จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ภายใต้การดูแลของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังคว้า 5 เหรียญ หรือระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม พร้อมนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาดำเนินธุรกิจ รวมถึงให้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะบริษัทมหาชน GULF ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักความยั่งยืนในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน โดย GULF มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนต่อหนึ่งหน่วยของการผลิต (Carbon Intensity) ให้ได้ 25% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2562 และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปี 2578

ทั้งนี้ GULF เชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องจะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

Written By
More from pp
เปิดงาน “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 10”
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ ประธานสายปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read More
0 replies on “GULF ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AA พร้อมคว้าคะแนน Corporate Governance ระดับดีเลิศ”