กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” รณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ได้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีเอฟ ซีพี รีเทลลิงค์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์สานต่อโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เชิญชวนประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ   เพื่อให้ชาวไทยได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่าเพื่อนำความสมบูรณ์งดงามมาถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้ได้ร่วมชื่นชม จนเกิดความรัก หวงแหน อยากปกป้องรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

นายจงคล้าย  วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า  รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 25 ปีแล้ว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีหลากหลายวิธี ไม่จำกัดเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง ภาพถ่าย” จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่า เมืองไทยของเรายังมีทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้ และอื่น ๆ ที่สำคัญ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้อย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในปัจจุบัน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย   สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติ ถ่ายทอดทักษะและความสามารถผ่านภาพถ่าย ส่งต่อสู่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบ เมื่อได้เห็นความสวยงามของภาพถ่าย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านั้นไว้ จึงได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็น ปีที่25

 นายนพปฎล  เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่าป่ามีคุณ” เป็นโครงการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯได้ยึดมั่นเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อมั่นว่าการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนไทยสนใจในธรรมชาติและเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในการประกวดปีนี้ ได้เพิ่มรางวัลสำหรับภาพถ่ายที่สื่อถึง  “พฤติกรรมสัตว์ป่า” เป็นรางวัลพิเศษสำหรับทั้งระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับละ 1 รางวัล ซึ่ง ดร.อาชว์  เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และผู้ริเริ่มโครงการ ได้เสนอให้เป็นรางวัลพิเศษ เพื่อสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่จำเพาะเจาะจงของสัตว์แต่ละชนิด การถ่ายทอดพฤติกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ที่แตกต่างกันผ่านภาพถ่าย จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่ามากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนของ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ(ไทยแลนด์จำกัด และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ซึ่งเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งและเห็นผลอย่างมาก สร้างการปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติจากกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ แพร่ขยายไปยังกลุ่มใหญ่ในสังคม ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะนำภาพถ่ายจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน มาตกแต่งภายในร้านกาแฟ Jungle Café ภายใต้แนวคิด “DRINK MORE FOR FOREST” ร้านกาแฟภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความงดงามผ่านภาพถ่าย ส่งมอบของขวัญอันล้ำค่าและเป็นจุดเริ่มต้นของรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้เกิดความรู้สึกรัก หวงแหนและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ สืบต่อไป

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรรายเดียวในประเทศ และเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ 3H’s คือ Heart Health Home ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการประกวดภาพถ่ายฯ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”  ซึ่งกลุ่มทรู ได้สนับสนุนโดยเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงยังนำศักยภาพความเป็นสื่อมาร่วมผลิตสปอตประชาสัมพันธ์และสปอตโฆษณาชุด Feeling อีก 4 ชุด เพื่อเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติผ่านภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่านข่องทางต่างๆ ของกลุ่มทรู และบริษัทในเครือ ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน True Photo Contest ซึ่งเป็นคลังภาพออนไลน์รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดในโครงการฯ อันทรงคุณค่าที่หาดูได้ยากกว่า 300 ผลงาน ตั้งแต่ปี 2538 – 2561 เพื่อให้คนยุค 5หัวใจรักธรรมชาติได้ชื่นชมอีกด้วย

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชนหรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญ และมีแนวนโยบายที่ชัดเจน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ด้านคือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นต้นทางของแหล่งอาหารอันมั่นคงของมวลมนุษยชาติ บริษัทได้ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ในครั้งนี้” นายวุฒิชัย กล่าว

และในปีนี้โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 จึงได้จัดทำวีดิทัศน์ชุดพิเศษ “Feeling” เพื่อแสดงถึงคุณค่าของภาพถ่ายเพียง ภาพ สามารถสร้างจินตนาการเรื่องราวได้มากมาย เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมมุ่งหวังให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศ อันจะเป็นมรดกล้ำค่าที่จะส่งมอบให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด  สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ ความยาก ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น ประเภท คือ ประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ระดับ คือ

1. ระดับบุคคลทั่วไป  

ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น ประเภทย่อย คือ

  •  ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น
  • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น
  • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

หมายเหตุ :  ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ พฤติกรรมสัตว์ป่า” สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การหาคู่ การเลือกคู่(ผสมพันธุ์การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น ประเภทย่อย คือ

  • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น
  • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา    

ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

หมายเหตุ :  ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ พฤติกรรมสัตว์ป่า” เพิ่มเติม โดยการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

รางวัลยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป ประเภท สัตว์ป่า” จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภท ป่าไม้” จะได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งระดับบุคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้โล่รางวัล เงินรางวัล และสิทธิท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ โดยเป็นผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2562  สามารถส่งภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com  หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  โทร.0-2858-6378 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.0-2579-6666 ต่อ1641-2

Written By
More from pp
ไทยและอินเดีย พร้อมร่วมมือเพื่อจัดการกับการระบาดของโควิด-19
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563) เวลา 12.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...
Read More
0 replies on “กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” รณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติ”