ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67

25 มกราคม 2566 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ว่า ครม.อนุมัติร่างกฎหมายขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข โดยออกเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยรับบริจาคด้านสาธารณสุข รวม 13 แห่ง (จากหน่วยรับบริจาคเดิม 10 แห่ง) เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร มีรายละเอียด ดังนี้

1.หน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย หน่วยรับบริจาคเดิม 10 แห่ง ได้แก่

1)สภากาชาดไทย

2)มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ

3)ศิริราชมูลนิธิ

4)มูลนิธิจุฬาภรณ์

5)มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

6)มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ

7) มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

8)มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

9)มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

10)มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

และเพิ่มเติมหน่วยรับบริจาคใหม่ 3 แห่ง ได้แก่

1)มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2)มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

3)มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

2.การยกเวินภาษีเงินได้ แบ่งเป็น

1)บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค

2)บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน

3.บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคทั้ง 13 แห่ง

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า มาตรการทางภาษีนี้ จะทำให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีลดลงประมาณปีละ 370 ล้านบาท แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้ประประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ

Written By
More from pp
กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าเตรียมแผนก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง – สงขลา ร่นระยะทาง 80 กิโลเมตร พร้อมดันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคต
8 กุมภาพันธ์ 2565-กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน...
Read More
0 replies on “ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษี 2 เท่า เมื่อบริจาค 13 มูลนิธิด้านสาธารณสุข ผ่านระบบ e-Donation อีก 2 ปี จนถึงสิ้นปี 67”