สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่

สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้งให้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คนที่ 4 ต่อจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นที่จะนำสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ

ด้วยวิสัยทัศน์ “สานต่อนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้าให้เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคมและเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง เพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

Written By
More from pp
อย. ส่งเสริมเทศกาลกินเจอย่างปลอดภัย ให้อ่านฉลาก พร้อมแนะล้างผัก…ผลไม้ ปลอดโรค
อย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ ละเว้นเนื้อสัตว์ เสริมสร้างบุญบารมี แนะให้ผู้บริโภคอ่านข้อมูลบนฉลากก่อนซื้ออาหารเจ ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
Read More
0 replies on “สภาสถาบันพระปกเกล้า มีมติแต่งตั้ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคนใหม่”