เครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” เดินหน้าความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าประสานความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

เย็นวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2562) ที่ ICONSIAM กรุงเทพฯ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ Dr. John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมเปิดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day 2019: For Better Health of All) โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วนในประเทศไทย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทั้งนี้ กลุ่มความร่วมมือด้าน One Health ระดับนานาชาติ ได้กำหนดวันที่ 3 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day) ขึ้น ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อกระตุ้นและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของหน่วยงานพันธมิตรในเครือข่าย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนมุมมอง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียว ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล และ 3) เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน แบบองค์รวม โดยประเทศไทยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมและการรับมือโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ และโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ในระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสหสาขา เพื่อรองรับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน จนทำให้ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลก

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน และคาดหวังว่าหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว จะนำพาให้การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ปัญหาเชื้อดื้อยา หรือ Antimicrobial Resistance ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ประสบความสำเร็จและส่งผลดีต่อสุขภาพของคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Written By
More from pp
ทส.ผนึกกำลัง จิตอาสาเกือบพันคน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในงานกาชาด ปี 62
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกร้านกาชาด เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
Read More
0 replies on “เครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” เดินหน้าความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง”