กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดจองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์” ราคาเริ่มต้นห้องละ 1.82 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563

กรมธนารักษ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ธอส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย และ ธพส. ดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

6 พฤศจิกายน 2563 ณ กรมธนารักษ์ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อดำเนินโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ -ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทยและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดจองสิทธิโครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทางคือ

(1) จองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการhttps://samutprakan.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th และ ธพส https://www.dad.co.th

(2)  จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (Walk in) ได้แก่

2.1 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

2.2 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. (เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละรายคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 (ห้าสิบแปด) ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง
2. มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ
สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโครงการฯ ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานที่สนใจรายละเอียดโครงการฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 0-2142-2276, 0-2142-2283

กรมธนารักษ์หวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวข้างต้นจะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจรบนที่ดินราชพัสดุ อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวทิ้งท้าย

Written By
More from pp
SEASONS โซฟาดีไซน์รูปปาก ผลงานเด่นของ Salvador Dali
โซฟาดีไซน์แสนโดดเด่น ด้วยรูปทรงเหมือนปากที่สวยงาม มีความประณีตในทุกรายละเอียด วัสดุ Polyethylene ที่มีความทนทานสูง พร้อมใช้ได้ทาง Indoor และ Outdoor
Read More
0 replies on “กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดจองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์” ราคาเริ่มต้นห้องละ 1.82 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2563”