เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ สดช. แบ่งปันแนวทางการสร้าง Digital Transformation

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด นำโดย คุณปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณซิว ปอง โช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมชาวเงินติดล้อร่วมเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จำนวน 30 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม NTL Culture Wow เพื่อรับฟังเรื่องราวเคล็ดลับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับเงินติดล้อ นอกจากนี้ยังได้แบ่งปันเคล็ดลับการใช้ค่านิยมองค์กรสร้าง Digital Transformation ที่เงินติดล้อใช้กับการบริหารธุรกิจในปัจจุบันว่า ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้เกิดความไว้ใจ ใกล้ชิด เปิดรับ เรียนรู้ ทดลอง ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กร โดยมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถครบวงจร และนายหน้าประกันภัยที่มีสาขาทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้สามารถสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้คนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ NTL Culture Wow จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อส่งต่อแนวคิดและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเงินติดล้อ ผู้ที่สนใจศึกษาดูงาน NTL Culture Wow Program ติดต่อเราได้ที่ [email protected].com


Written By
More from pp
ส่งบุคลากรทางการแพทย์ ชุดที่ 2 ดูแลสุขภาพประชาชนประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2565
22 มิถุนายน 2565-ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางฟลี จ.สมุทรปราการ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านป้องกันควบคุมโรค ร่วมส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ฮ.ศ.1443) ชุดที่ 2 จำนวน 10...
Read More
0 replies on “เงินติดล้อ เปิดบ้านต้อนรับ สดช. แบ่งปันแนวทางการสร้าง Digital Transformation”