ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยนำร่องดำเนินโครงการ “SET Social Impact SE101@University” ฝังรากฐานการเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืนในระบบการศึกษา สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม สร้างเศรษฐกิจยุคหน้า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดหลักสูตร SE101 สู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “SET Social Impact SE101@University” แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยปีนี้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้แก่ ม. เกษตรศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง ม. เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ม. อุบลราชธานี มุ่งฝังรากฐานการเรียนรู้ นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง SET Social Impact Platform ตั้งแต่ปี 2559 ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคตลาดทุนและภาคสังคมเพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมด้วยหลักสูตร SE101 ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดหลักสูตรดังกล่าวสู่มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ SET Social Impact SE101@University แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาค มุ่งฝังรากฐานการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแกร่ง นำแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมพัฒนาให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ พร้อมเป็นผู้สร้างการเติบโตที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน “To Make the Capital Market Work for Everyone

โครงการ SET Social Impact SE101@University เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการขยายบทบาทของ SET Social Impact Platform ให้มีกลไกเพิ่มพลังตัวคูณการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมโดยการขยายพันธมิตรและขยายพื้นที่ ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยพลังของภาคการศึกษาและภาคสังคมในทุกภูมิภาค ขยายความรู้และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม สอดรับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกับธุรกิจเพื่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการร่วมกับ มหาวิทยาลัยนำร่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขต เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก พิษณุโลก กาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มเปิดสอนหลักสูตร SET SE101 ระยะสั้น ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งมอบความรู้และเนื้อหาหลักสูตรโดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน บริการวิชาการและความรู้ที่สอดรับกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วย SET SE 101 Curriculum เนื้อหาหลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้นและแนวทางการบริหารหลักสูตร Advisory Services คำปรึกษาในการออกแบบหลักสูตร กิจกรรม และการสอนในทุกระดับ Training-the-Trainer อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์ และ Learning with Expert สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ในความรู้ที่เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ดูงาน และกิจกรรมพิเศษ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นหลักสูตรให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมหรือผู้สนใจทั่วไปติดตามข้อมูลโครงการ SET Social Impact SE101@University หรือการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ FacebookSET Social Impact

Written By
More from pp
“องอาจ” แนะรัฐทำภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์เพื่อให้นานาชาติได้รับชมและสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยว
“องอาจ” แนะรัฐทำภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์เพื่อให้นานาชาติได้รับชมและสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งอบรม ปลูกฝังประชาชนไทยให้พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
Read More
0 replies on “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยนำร่องดำเนินโครงการ “SET Social Impact SE101@University” ฝังรากฐานการเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืนในระบบการศึกษา สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม สร้างเศรษฐกิจยุคหน้า”