กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมผู้นำระดับสูงด้านหลักประกันสุขภาพในสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (29 กันยายน 2562) น

ายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกิจกรรมคู่ขนานในการประชุมผู้นำระดับสูง ด้านหลักประกันสุขภาพในสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74 (United Nations General Assembly: UNGA) เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

โดยในวันที่ 22 กันยายน 2562 กรมควบคุมโรค ได้แสดงบูธนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจในงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพถ้วนหน้า (Walk the Talk New York: The Health for All Challenge) ณ สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และในวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นการเปิดประชุมผู้นำระดับสูงด้านหลักประกันสุขภาพในสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามประเทศไทยต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการส่งเสริมพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ไทยจะขยายสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้รวมถึงการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จของโครงการในพระดำริฯ

นายแพทย์ปรีชา กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Turning the Tables: Patient Perspectives on UHC ในมุมมองของผู้บริหาร เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของแผนงานโรคไม่ติดต่อของประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของโลกแบบภาพรวม ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และการบรรยายหัวข้อ Community and civil society engagement จัดโดยโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในฐานะที่ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อภาคประขาสังคมในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่พระกรณียกิจ ด้านการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส และการทำงานหนุนเสริมกับภาคประชาสังคม ที่จะทำให้ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีโลกด้านการป้องกันเอชไอวี รวมทั้งส่งผลต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในระหว่างการประชุมดังกล่าวด้วย

Written By
More from pp
เผยผลสำรวจ : ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ และเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ในระดับมาก-มากที่สุด
วันที่ 20 ม.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดที่...
Read More
0 replies on “กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระกรณียกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ”