ไทยออยล์ได้รับการรับรองให้เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Industry Leader) จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ไทยออยล์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และเป็นอันดับ ของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Industry Leader) จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล

กรุงเทพฯ:  เช้าวันนี้  Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่งเป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ได้ประกาศให้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของ DJSI 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจด้วยสมดุล ด้านคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกของ DJSI ในปี 2562  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และยังได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซอีกด้วย   ผลการประเมินของ DJSI ในปีนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัท เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน

นายวิรัตน์ กล่าวเสริม ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของไทยออยล์ ทั้งการดำเนินการขยายโรงกลั่นภายใต้ โครงการพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและภูมิภาค ตลอดจนการปรับวิสัยทัศน์สู่ปี 2030 ที่ว่า ‘Empower Human Life through Sustainable Energy and Chemicals’ ที่สะท้อนให้เห็นการมุ่งมั่นสู่ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนด้วยหลักการสร้างคุณค่า ด้าน ได้แก่ การรักษาคุณค่าทางธุรกิจ (Value Protection) การพัฒนาคุณค่าทางธุรกิจ (Value Enhancement) และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ส่งผลให้เกิดรากฐานที่เข้มแข็งของพนักงานไทยออยล์และระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ผ่านการจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่รอบด้าน การจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่ออนาคต การกำกับดูแลกิจการองค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม อย่างมืออาชีพ และสามารถตรวจสอบได้ มีการยกระดับวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้บริหาร พนักงานทุกคน และขยายไปสู่คู่ค้าคู่ธุรกิจของไทยออยล์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานร่วมกันในระยะยาว

ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ไทยออยล์ให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตลอดสายโซ่อุปทาน ส่งผลให้ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานกว่า 25 โครงการ ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงกว่า หมื่นตันต่อปี การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำเพื่อทดแทนสาร CFC และ HCFC  ผลิตภัณฑ์สำหรับซักล้างที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ของบริษัท ท็อป โซเวนท์ จำกัด  เป็นต้น และในปีที่ผ่านมา ไทยออยล์ได้ร่วมสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ (Low carbon society) ด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 7 แสนตัน  ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ได้แก่ แก๊สโซฮอลล์และไบโอดีเซล โดยผู้ใช้ขั้นปลาย

อีกทั้ง การส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานในไทยออยล์จนทำให้มีสถิติความปลอดภัยอยู่ในระดับ first quartile หรือกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยให้แก่ชุมชนโดยรอบ โดยมีกระบวนการสื่อสาร รับฟังความเห็น และจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ดัชนีความผูกพัน (Community Engagement) ของชุมชนรอบโรงกลั่นต่อการดำเนินงานของกลุ่มไทยออยล์อยู่ในระดับสูง มุ่งเน้นการเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จในระยะยาว  นายวิรัตน์กล่าว

จากการได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับการจัดเป็นอันดับ ของอุตสาหกรรมนี้ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของไทยออยล์ต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกรอบธรรมาภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ได้กล่าวมาทั้งหมด” นายวิรัตน์ กล่าวปิดท้าย

Written By
More from pp
ยื่นแล้ว! 99 ผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอื่นๆ รวม 13 พรรค ลงชื่อในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และยื่นให้แก่ประธานสภาแล้วในช่วงบ่าย
โดยพรรคก้าวไกล สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ มุ่งปิดสวิตช์ ส.ว. เอาอำนาจแปลกปลอมออกไปจากระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการแก้ไขมาตรา 272 นี้ คือการตัดอำนาจ ส.ว. ไม่ให้มีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในอนาคต อย่างไรก็ตาม...
Read More
0 replies on “ไทยออยล์ได้รับการรับรองให้เป็นอันดับ 1 ของอุตสาหกรรมการตลาดและการกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Industry Leader) จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากล”