54 ปี ศูนย์ดวงตา มาตรฐานบริการครบวงจร

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นศูนย์กลางการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาค เพื่อนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรก และนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระตาพิการ 2 ราย จึงมีมติให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันศูนย์ดวงตา เพื่อระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคดวงตา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคดวงตา ที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2562 เนื่องในวันศูนย์ดวงตา และเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ 54  โดยมีทายาทของผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมและได้นำดวงตาไปใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนกิจการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธี ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในการบริจาคดวงตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังคงผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อให้สามารถจัดหาดวงตาบริจาคนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรหน่วยงานเครือข่าย ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนงานจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมในการจัดเตรียมกระจกตา (แยกชั้นกระจกตา) ได้ตามมาตรฐานสากล โดยสถิติตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงเดือนกรกฏาคม 2562 มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 1,286,985 ราย ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว 13,970 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอีก 13,120 ราย”

ขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2256-4039-40 (ในวัน-เวลาราชการ) หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.eyebankthai.com 

ในกรณีที่ผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตแล้ว ญาติสามารถแจ้งจัดเก็บดวงตาได้ที่โทรศัพท์ 08-1902-5938 และ 08-1836-4927 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Written By
More from pp
เต็มที่ใต้อิทธิพลใคร?-สันต์ สะตอแมน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน             บอกกล่าวให้ทราบ..             วันพฤหัสบดีที่...
Read More
0 replies on “54 ปี ศูนย์ดวงตา มาตรฐานบริการครบวงจร”