“ศุภมาส” ห่วงใยเด็กและประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร ให้ วศ.อว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2 มีนาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุปโภคและบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย

เนื่องจากในถิ่นทุรกันดาร พื้นแหล่งน้ำต่าง ๆ มีโอกาสถูกปนเปื้อนทั้งจากสภาพแวดล้อม เชื้อโรคและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ดังนั้น ตนได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดและสร้างความร่วมมือหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นทีี่ห่างไกล

โดยที่ วศ.อว. เป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เพื่อการอุปโภคและบริโภค และมีศักยภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงานเครือข่าย มากว่า 20 ปี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการผลิตเครื่องกรองน้ำ สำหรับผลิตน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้สร้างความร่วมมือในการตรวจติดตามคุณภาพน้ำร่วมกับทุกภาคส่วน

เพื่อรวมพลังในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ รวมถึงให้ขยายการดำเนินงานและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นปัญหาทั่วประเทศ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดี วศ. กล่าวว่า วศ.อว. ได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมอนามัย และทุกภาคส่วน โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ และพื้นที่ทุรกันดารในโครงการพระราชดำริฯ ได้ลงพื้นที่ระยะเริ่มต้นเพื่อดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านกามาผาโด้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน จุฬา – ธรรมศาสตร์ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน บ้านแม่หละคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และพื้นที่ในโครงการพระราชดำริศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก และเดินหน้าโครงการขยายผลไปในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ วศ.อว. ได้นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชน ด้วยการยกระดับคุณภาพน้ำและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่่ ผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้อง ทำให้เกิดแนวทางที่ดีซึ่งทำให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าสู่การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมั่นใจ สร้างการพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

Written By
More from pp
อว. ดันอวกาศสุดตัวอีกระลอก จัดงาน Thailand Space Week ยิ่งใหญ่ ศุภมาสฯ พร้อมผลักดันให้เป็นมหกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศของประเทศ หลังนักธุรกิจไทย-ต่างชาติตบเท้าเข้าร่วมงานเกินคาด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA และบริษัท ไทยคม จำกัด
Read More
0 replies on ““ศุภมาส” ห่วงใยเด็กและประชาชนพื้นที่ทุรกันดาร ให้ วศ.อว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมทักษะยกระดับคุณภาพน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”