‘รมช.อนุชา’ ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ

‘รมช.อนุชา’ ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาพื้นที่ สร้างอาชีพเสริม หลุดพ้นความยากจน

เมื่อวัน 8 มกราคม 2567 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยมี นายชุมพล จุลใส อดีต สส.ชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร เขต 3 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ พื้นที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

นายอนุชา กล่าวว่า จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครอบคลุม 8 อำเภอ พื้นที่ทั้งสิ้น 570,620 ไร่ จัดที่ดินไปแล้ว จำนวน 43,488 ราย เนื้อที่ประมาณ 501,560 ไร่ โดย ส.ป.ก. ได้ประกาศกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 7,235 ไร่ สามารถรองรับเกษตรกร ได้จํานวนประมาณ 749 ราย

นายอนุชา กล่าวต่อไปว่า รัฐบาล โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้ไร้ที่ดินทำกิน มีการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

ซึ่งจัดสรรในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร ในชื่อ “สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด” เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สาธารณูปโภค ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้มีเกษตรกรชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก

อีกทั้ง ยังต้องผลักดันให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ นอกจากการเพาะปลูกพืช เพื่อหลุดพ้นจากความยากจน หลุดพ้นหนี้สิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไป” นายอนุชา กล่าวย้ำ


Written By
More from pp
DGA ติดสปีดรับลูกกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล จัดงานรับฟังเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับทราบ (ร่าง) มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ พ.ศ. ….
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เดินหน้าออกกฎหมายรองภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล หลังมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่...
Read More
0 replies on “‘รมช.อนุชา’ ชื่นชม สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ”