“วราวุธ” นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และคุณทับทิม อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ ดารานักแสดง

ร่วมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว (White Ribbon) ให้แก่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรง โดยใช้ “ริบบิ้นสีขาว” (White Ribbon)

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ

นายวราวุธ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยกิจกรรม “ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวแก่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี” ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ศิลปินดารา นักเรียน นักศึกษา เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เดินขบวนรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ เพื่อรวมพลังยุติความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ และจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อีกทั้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ (76 จังหวัด) พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ เพื่อสร้างพลังกระแสสังคม และกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงฯ อันแสดงถึงการ “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence Against Women and Children)

Written By
More from pp
แบนไม่ลง..อุดมการณ์ตรงกัน
ผสมโรง สันต์ สะตอแมน #แบนศรีพันวา เออนะ..ไม่รู้เขาจะ “แบน” กันไปตลอด หรือว่าแค่ชั่วครู่ชั่วยาม ถ้ายังไงก็ช่วยแจ้งด้วย จะได้ปฏิบัติ-ทำตัวถูก! ผมน่ะ ไม่รู้เป็นไง...
Read More
0 replies on ““วราวุธ” นำทีมติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรี รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”