สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ และ โบลลิเกอร์ ประชุมร่วมมือแก้ปัญหาความท้าทายด้านสังคมสูงอายุ และการรับมือกับภาวะโลกร้อนของสังคมไทย

ดร. รัชดา เจียสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) บริษัทที่ปรึกษาในการวิจัยด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ที่ดี การป้องกันภัยพิบัติและสาธารณูปโภค การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น้ำและอาหาร การคมนาคมขนส่ง และ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี นักวิจัยจากสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ ร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยด้วย ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นมากกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความร่วมมือ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานของการดำเนินการร่วมกันบนพื้นฐานของการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำประเทศไปสู่จุดหมายที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Written By
More from pp
สกรีนเข้มช่องทางธรรมชาติสุไหงโก-ลก ป้องกันผู้หลบหนีเข้ามาโดยไม่การคัดกรองโรคโควิด-19
วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...
Read More
0 replies on “สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ และ โบลลิเกอร์ ประชุมร่วมมือแก้ปัญหาความท้าทายด้านสังคมสูงอายุ และการรับมือกับภาวะโลกร้อนของสังคมไทย”