รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต

โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อรวดเร็ว ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและผ่าตัดทันเวลา ช่วยลดความพิการ ลดการเสียชีวิต พร้อมมีระบบติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและปัญหาสุขภาพของพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว

โดยโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราความพิการและการเสียชีวิต ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ เริ่มจากการคัดกรองและขึ้นทะเบียนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้การดูแลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสัญญาณเตือน

นายแพทย์กิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า ด้านการรักษา ได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดอย่างรวดเร็วทันเวลา, พัฒนาโครงการ Sky doctor ส่งผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันเข้ารับการผ่าตัดลากลิ่มเลือดผ่านสายสวนด้วยเครื่องเอกซเรย์ (Thrombectomy) ที่โรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลหัวหิน

โดยเขตสุขภาพที่ 11 ยังได้อนุมัติงบประมาณสร้างลานจอด เฮลิคอปเตอร์ที่ รพ.สต.เกาะพยาม เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เกาะ รวมทั้งพัฒนาระบบการผ่าตัดสมองในเครือข่ายชุมพร-ระนองให้รวดเร็วขึ้น

ส่วนด้านการฟื้นฟูสภาพ มีการติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้ง่าย สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย

โดยข้อมูลปี 2566 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 1,614 ราย มีผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 14.68 ได้รับการดูแลด้วยหน่วยโรคหลอดเลือดสมองครบร้อยละ 100 ได้รับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินภายใน 30 นาที ถึงร้อยละ 96.4 ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกลดลงจาก ร้อยละ 32.2 ในปี 2565 เหลือร้อยละ 25.3 ในปี 2566

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ขนาด 509 เตียง รับการส่งต่อโรคหลอดเลือดสมองจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชุมพร 10 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง และสถานพยาบาลในจังหวัดระนอง มีอายุรแพทย์ระบบประสาทจำนวน 2 คน ประสาทศัลยแพทย์ จำนวน 3 คน มีหน่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 12 เตียง และไอซียูศัลยกรรมประสาท 6 เตียง

Written By
More from pp
ศุภชัย แจงละเอียด เกรียนคีย์บอร์ด บิดเบือน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของพรรคภูมิใจไทย ยืนยันประโยชน์ตกกับประชาชน กฎหมายแยกชัดเจน ครัวเรือน ธุรกิจ
ศุภชัย แจงละเอียด เกรียนคีย์บอร์ด บิดเบือน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของพรรคภูมิใจไทย ยืนยันประโยชน์ตกกับประชาชน กฎหมายแยกชัดเจน ครัวเรือน ธุรกิจ และต้องให้...
Read More
0 replies on “รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่งต่อเร็ว-ผ่าตัดเร็ว ช่วยลดความพิการและเสียชีวิต”