นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ ขอบคุณทุกภาคส่วนผลักดันโครงการ YPC ภาคตะวันออก สำเร็จเป็นรูปธรรม

นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ ขอบคุณทุกภาคส่วนผลักดันโครงการ YPC ภาคตะวันออก สำเร็จเป็นรูปธรรม หวังดึงศักยภาพคนรุ่นใหม่ รัฐ-เอกชน ร่วมต่อยอด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นทุกมิติ

29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ พร้อมผู้ได้รับรางวัลโครงการ YPC ภาคตะวันออก

เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับทราบนโยบาย พร้อมทั้งรายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก” (Young public and private collaboration : YPC)

ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

อีกทั้งยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการวางแผนงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานอย่างแท้จริง

โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ภาคตะวันออก YPC เข้าร่วม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานความสำเร็จการดำเนินโครงการ YPC ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าสูงอย่างครบวงจร : YPC จังหวัดจันทบุรี 2) โครงการพัฒนาระบบคมนาคมสู่การเป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) : YPC จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง BCG : YPC จังหวัดชลบุรี

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ของหอการค้าทั่วประเทศที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขอบคุณทีม YEC ทีมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าทั่วประเทศ ที่เป็นภาคีสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในทุกมิติ ทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จเสมอมา

และยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญและมุ่งเน้นมาโดยตลอด ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยคาดหวังให้มีการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและจังหวัดเป็นหลัก

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ คือ การแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเกษตร ด้านคุณภาพชีวิต เช่น การแก้ไขปัญหาราคาทุเรียน จำเป็นต้องดูแลสินค้าเกษตรอื่น ๆ ด้วย เช่น ยางพารา ปาล์ม เป็นต้น ชื่นชมทีม YEC มีหลักคิดที่ดี ดีใจที่ทุกคนเล็งเห็นปัญหาและข่วยกันหาวิธีการแก้ไข มีโครงการต่าง ๆ เข้ามารองรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยามทำมาโดยตลอด

สิ่งสำคัญที่สุดคือการให้ความรู้แก่เกษตรกร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น อว. รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัย และการศึกษาการปรับใช้องค์ความรู้จากต่างประเทศ นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ในองค์ความรู้ที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจำเป็น และเน้นย้ำต้องทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ของความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และความสงบเรียบร้อย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสามโครงการเป็นโครงการที่ดี อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) เป็นต้น ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและรายงานผลให้ทราบด้วย

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนเล็งเห็นโอกาส ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดและต่อยอด เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทุกคนได้อย่างทั่วถึง พร้อมขอให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามความตั้งใจ

สำหรับโครงการ YPC มีการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในทุกจังหวัด โดยได้จัดให้มีการอบรมและประกวดโครงการของ YPC ภาคตะวันออก ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าสูงอย่างครบวงจร : YPC จังหวัดจันทบุรี เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าสูงอย่างครบวงจร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิตแปรรูปเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการสร้างมูลค่าและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร สร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปทุเรียนที่มีนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าการส่งออกและเกิดการจ้างงานทักษะสูง

2) โครงการพัฒนาระบบคมนาคมสู่การเป็นเมืองสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) : YPC จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นโครงการลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองด้วยบริการ Smart School Shuttle EV Bus เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหนาแน่น ปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับเมืองที่มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของประชากร มุ่งแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาและยกระดับให้เมืองมีความทันสมัย เป็นเมืองอัจฉริยะตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและของโลก

โดยการยกระดับบริการขนส่งสาธารณะของเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็นในพื้นที่นำร่องบริเวณถนนสายหลักที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสถาบันการศึกษามากกว่า 10 แห่ง เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง อำนวยความสะดวกให้สามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งลดจำนวนยานพาหนะบนถนน ลดมลพิษทางอากาศและทางเสียง ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวพร้อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย และ

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทาง BCG : YPC จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ตามแนวทาง BCG Model ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ควบคู่กับการเพิ่มความรู้ทางธุรกิจและการค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตและยกระดับสินค้าเกษตรของตนเอง ให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภค พร้อมยกระดับการสร้างรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรจังหวัดชลบุรี

ตลอดจนการลดขยะเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชีวภาพสมัยใหม่ การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการใช้ประโยชน์จากการถือครองที่ดินแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการบริหารกิจการอย่างยั่งยืน

โครงการ YPC จึงนับเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อันจะช่วยให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการ เข้าใจถึงความต้องการและข้อจำกัดของพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นประโยชน์และความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นสำคัญ

Written By
More from pp
การเมืองปีกระต่าย-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม สวัสดีปี ๒๕๖๖ สมกับปีกระต่ายจริงๆ ฉลองปีใหม่ไม่ทันสร่าง ปี่กลองการเมืองก็เชิดเสียแล้ว
Read More
0 replies on “นายกฯ พบคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าทั่วประเทศ ขอบคุณทุกภาคส่วนผลักดันโครงการ YPC ภาคตะวันออก สำเร็จเป็นรูปธรรม”