รมว.สุชาติ เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี เร่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน

23 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการ จัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี “Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนา และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่น จังหวัดชลบุรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจจนเห็นผลดีขึ้นตามลำดับ

ประกอบกับรัฐบาลดำเนินมาตรการส่งเสริมการจ้างงาน ส่งผลดีให้พื้นที่เศรษฐกิจและการมีงานทำของกำลังแรงงานในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้น ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการมุ่งดูแลแรงงานในระบบประกันสังคม ทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองและการประกันสังคมที่เท่าเทียมกัน พร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ตลอดระยะเวลา 2 ปี ช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงแรงงาน

โดยสำนักงานประกันสังคมถือว่าได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลดอัตราเงินสมทบ การส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ว่างงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์และการให้บริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาล ในการช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ม.33 เรารักกัน การเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และม.40 ในกลุ่มอาชีพอิสระ ศิลปินและคนบันเทิง ตลอดจนการเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ ผู้ประกันตน ม.33 การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ รวมไปถึงการดำเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับสาธารณสุข โครงการ Factory Sandbox และการจัดหา Hospitel

โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมและโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม เพื่อจัดหาสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยสถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 ได้คลี่คลายลง รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยทิศทางของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก ในจังหวัดชลบุรี และทุกจังหวัดแรงงานในภาคตะวันออก และพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ ได้กลับมาคึกคักฟื้นตัวอีกครั้ง ส่งผลดีให้พื้นที่เศรษฐกิจดีขึ้น ในวันนี้ผมได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค จะเป็นการสื่อสารภารกิจของหน่วยงานให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของงานประกันสังคมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การขยายผลด้านสิทธิประโยชน์ให้มีความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในการจัดประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ได้ดำเนินการจัดไปแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างมาก และในวันนี้เป็นการจัดงานประชุมวิชาการประกันสังคม ครั้งที่ 5 มีผู้เข้าร่วมงาน 500 คน

ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ภายในงานช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน” โดย ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จากนั้นในช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง บทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง Modernizing SSO 2022 ก้าวสู่ประกันสังคมที่ทันสมัย” โดยผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง

นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เช่น การดำเนินงานที่ผ่านมาช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตและข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่นายจ้าง ผู้ประกันตน

Written By
More from pp
คัดเลือกสุดยอดสตาร์ทอัพแห่งอาเซียน “[email protected] ASEAN”  
องค์กรเครือข่ายผู้ประกอบการระดับโลก (Global Entrepreneurship Network) ในประเทศไทย ร่วมกับ [email protected] Global และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “[email protected]
Read More
0 replies on “รมว.สุชาติ เปิดประชุมวิชาการประกันสังคม ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดชลบุรี เร่งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน”