รมว.แรงงาน เร่งรัดสถานประกอบการ ยื่นให้สิทธิผู้พิการ ภายใน 3 ม.ค.66 นี้

กระทรวงแรงงาน แนะนำ 2 ช่องทางการแจ้งให้สิทธิ + รับสิทธิคนพิการ ม.35 ทางเลือกที่ 1 ยื่นผ่าน ระบบ e- Service

กรมการจัดหางาน ดำเนินการด้วยตนเองได้ 24 ชม. ทางเลือกที่ 2 ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับผู้พิการที่สามารถทำงานได้เข้าทำงาน ในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ 100 คน ต่อผู้พิการ 1 คน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ซึ่งหากนายจ้าง/สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการ หรือส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถเลือกให้สิทธิตามมาตรา 35 แทนได้ โดยมูลค่าของสัญญาต้องไม่น้อยว่า 114,245 บาทต่อปี แบ่งเป็น 7 ประเภทสิทธิ ได้แก่

1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือ จ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ7.การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยต้องขออนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนดำเนินการ ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

“ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป และไม่สะดวกที่จะจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เร่งดำเนินการให้สิทธิผู้พิการ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ 2 ช่องทาง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบออนไลน์ e-Services กรมการจัดหางาน ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th

ซึ่งมีระบบบริการแจ้งให้สิทธิผู้พิการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และแจ้งขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียม แก่ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และคนพิการ ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงานอย่างต่อเนื่อง กรมการจัดหางานจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ โดยลงพื้นที่เชิงรุก

เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ แนะนำให้นายจ้างเปลี่ยนจากการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ไปให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 ซึ่งจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนในหน่วยบริการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อช่วยให้คนพิการในพื้นที่ห่างไกลมีงาน มีอาชีพ มีรายได้จากการทำงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ทัดเทียมคนทั่วไป

“สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการให้สิทธิ และผู้พิการที่ต้องการขอรับสิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน ภายในวันที่ 3 มกราคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Written By
More from pp
PMCU จับมือ ลาซาด้า  เปิด “Siam Square Virtual Mall” ยกสยามสแควร์สู่โลกออนไลน์   หนุนร้านค้าจากย่านช้อปปิ้งดังขวัญใจคนไทย ดันยอดขาย 11.11 พุ่งสูงกว่า 30 ล้านบาท 
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ หรือ PMCU ร่วมกับ ลาซาด้า ผู้นำอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัว “Siam Square Virtual Mall”...
Read More
0 replies on “รมว.แรงงาน เร่งรัดสถานประกอบการ ยื่นให้สิทธิผู้พิการ ภายใน 3 ม.ค.66 นี้”