ศักดิ์สยาม นั่งหัวโต๊ะ ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ศักดิ์สยาม นั่งหัวโต๊ะ ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ 95 ภายในเดือนกันยายน2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 (8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 228,930.28 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 27,419.32 ล้านบาท (ร้อยละ 11.98) และรายจ่ายลงทุน 201,510.96 ล้านบาท (ร้อยละ 88.02) โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 16,128.01 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 8 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำหรับรายการที่กระทรวงคมนาคมจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,219 รายการ (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท)  วงเงิน 89,810.99 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2565 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 5096 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของรายการทั้งหมด) วงเงิน 54,949.60 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว 2,582 รายการ วงเงิน 21,635.35 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 วงเงินรวม 89,676.66 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 13,939.89 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 5,777.93 ล้านบาท (ร้อยละ 41.45 ของแผนเบิกจ่ายสะสม)

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ปี 2566 ลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ 95 ภายในเดือนกันยายน 2565
**********

Written By
More from pp
สรรพากรเตือนปีภาษี 2563 ถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) แล้ว
กรมสรรพากร ขอแจ้งเตือนให้ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2563 ยื่นแบบพร้อมชำระภาษีได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบพร้อมชำระภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th จะได้รับสิทธิขยายเวลาถึงวันที่...
Read More
0 replies on “ศักดิ์สยาม นั่งหัวโต๊ะ ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม”