“อนุชา” ย้ำโครงการ “ชุมชนดีพร้อม” ตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน มั่นใจ “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” แหล่งรายได้หลักเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ

www.plewseengern.com

10 กันยายน 2565-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จ.ชัยนาท พบปะให้กำลังใจประชาชนชาวชัยนาทที่เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนางดำตก เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้การนำของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ต่อยอดเป็นการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. ที่ตนกำกับดูแล

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีแหล่งรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนของภาครัฐและหน่วยงานในระดับพื้นที่

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า การที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน ต้องให้ความสำคัญกับ “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” คือ เงินจากดิน เงินจากน้ำ ซึ่งภาคการเกษตรถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เดินต่อได้

ขณะที่เกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากและเป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และแนะแนวทางการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเกิดเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

สำหรับโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” มีส่วนช่วยขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ ด้วยการพัฒนากลไก 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม

ประกอบด้วย แผนชุมชนดีพร้อม คนชุมชนดีพร้อม แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ตลาดชุมชนดีพร้อม และเงินทุนหมุนเวียนดีพร้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 (ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงคนที่ถูกเลิกจ้างงานและกลับคืนถิ่นฐาน ตลอดจนคนที่สนใจเพิ่มทักษะและรายได้ให้ตนเองและชุมชนWritten By
More from pp
“ดีอีเอส” แจงแอปไทยชนะ ไม่เกี่ยวข้อความสแปมในมือถือระบบ iOS
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พบมือถือ 99.99% ที่ได้ข้อความสแปมเป็นระบบ iOS และหลายรายยังไม่เคยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ ล่าสุดไทยเซิร์ต พบแอปเลียนแบบไทยชนะโผล่บน Play Store เตือนประชาชนอย่าประมาทพลาดท่ามิจฉาชีพ...
Read More
0 replies on ““อนุชา” ย้ำโครงการ “ชุมชนดีพร้อม” ตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน มั่นใจ “เงินบาทแรกของแผ่นดิน” แหล่งรายได้หลักเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศ”